نگاهی بر دين زرتشت (( قسمت اول ))   

سلام !
ايندفعه ميخوام درباره دين زرتشت اطلاعاتی رو توی وبلاگ بزارم . اين نکته رو هم بايد اشاره کنم که شايد ضديتی با دين مسيحيت داشته باشم اما ساير دينها رو نه ترويج ميکنم و نه ضديتی باهاشون دارم و فقط اطلاعاتی رو دباره اونها مينويسم ...


دين زرتشت

اشو زرتشت - پيام آور آيين راستی و خرد - ۱۷۶۸ سال پيش از ميلاد ؛ به روز ششم فروردين در سرزمين ايران زاده شده است . کتاب اوستا ؛ زادگاه پيامبر را رگه محلی در کنار رودخانه درجی و در نزديکی درياچه چيچست گزارش کرده است .

پدر اشو زرتشت پوروشسب ؛ مادرش دغدو و همسر وی هووی نام داشته است . فرزندان اشو زرتشت سه پسر به نامهای ايسدواستر ؛ اروتدنر و خورشيدچهر و سه دختر به نامهای تريتی ؛ فرين و پورچيستا بوده اند .
اشو زرتشت ؛ در نوجوانی باورهای خرافی مردم و پرستش خداهای پنداری را نادرست تشخيص داد . آنگاه در ۲۰ سالگی تنهايی را برگزيد و به طبيعت روی کرد و پروردگار خود را با ديده دل شناخت . وی در ۳۰ سالگی از سوی خداوند به پيامبری برگزيده شد و برای نخستين بار آيين يکتاپرستی را به جهانيان سفارش کرد .
در انديشه و پيام اشو زرتشت ؛ خداوند هستی بخش ؛ اهورامزدا نام دارد . اهورا يعنی ((هستی بخش)) ؛ مز يعنی ((بزرگ)) و دا از ((دانش و دانايی)) آمده است . از اين ديدگاه خداوند دانای بزرگ است ؛ انسان را بنده و برده خويش نميداند بلکه با خردی که به انسان بخشيده ؛ جايگاه ارزشمند دانايی و انسانی را به او پيشنهاد کرده است . از ديدگاه زرتشت ؛ خداوند ؛ کينه توز و انتقامجو و خشمناک و مجازاتگر نيست بلکه سراسر نيکی و داد است .


قانون اشا

نگرش آيين زتشت به جهان هستی ؛ پيروی و پيوستن به قانون اشا است . از ديدگاه او خداوند جان و خرد ؛‌ جهان را بر پايه هنجاری آفريده که بر تمام هستی حکمفرماست . او اين هنجار و نظم حساب شده را اشا مينامد . استواری قانون اشا بر جهان هستی ؛ بازتاب اراده و خواست پروردگار بزرگ است . انسان بايد خود را با هنجار هستی ؛ همگام و همراه سازد . راستی و درستی ؛ مهر و فروتنی و فروزه های نيک انسانی را در خود پرورش دهد . قانون اشا ؛ نيروی هماهنگ کننده جهان هستی است و هيچ پديده ای از اتم تا کهکشان وجود ندارد که بر پايه اين هنجار هماهنگ ؛ استوار نباشد .


دو گوهر همزاد

اشو زرتشت ؛ در فلسفه پيام خود به دو گوهر همزاد ولی متضاد اشاره دارد که در نظم هستی نقش دارند . اثر اين دو گوهر نيرويی است که در کوچگترين ذره ها به صورت مثبت و منفی در پروتون و الکترون وجود دارد و در همه جای هستی حتی کهکشان ؛ به گونه کشش و رانش و يا دو نيروی ناهمگون اثر ميگذارد . اينها هيچکدام در نظم اشا ؛ بد آفريده نشده اند ؛ بلکه لازم و ملزوم يکديگرند . از اين رو اهورامزدا خالق بدی ها و زشتی ها نيست . آنچه آفريده شده بر مبنای خرد اهورايی ؛ همه نيک و خوب هستند . اين دو گوهر همزاد و متضاد به هنگام گزينش و انتخاب ؛ پيوسته در اندیشه انسان بروز ميکند .
انسان دانا که از خرد و دانش بهره مند است ؛ سپنته مينو يعنی منش سازنده در انديشه او پديدار و پويا ميگردد و شخص نادان که تنها از احساس و تعصب پيروی ميکند ؛ در ذهن او ؛ انگره مينو يعنی منش ويران کننده و آسيب رسان که در زبان فارسی اهريمن بيان شده است به وجود می آيد . بنابراين آفريننده اهريمن يا انديشه ويرانگر ؛ خداوند نيست بلکه انسان نادان است که کژ انديشی را به گفتار دروغ و کردار ناشايست تبديل ميکند .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS