و هنگامی که شب فرا ميرسد . انسانها گمان ميکنند که در فراسوی تاريکی شب روزی روشن نهفته است ...
اما آنها نميدانند که بعد از روشنايی کاذب ؛ اکنون نوبت قدرتنمايی شب است !
و اکنون انسانها در انتظار نوری هستن که آنها را هدايت کند ؛ اما نميدانند همه نورهای نامقدسند به بی خدايی !!!
و هنگامی که انسانها خود را از پشت سايه نامقدس نورها نمايان ميسازند آنگاه تاريکی مبارزه ای خونين را با کفرگويان شروع خواهد کرد و آنها را به صليب خواهد کشاند .
و اينک من و تو در اين تاريکی و ظلمت شب منتظريم برای روزی که قيام آغاز شود !
و تاريکی قدرت خود را بر ضد پادشاهی نامقدس نور نمايان کند .....
ديداری در قيامت !
Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS