شيطان پرستی ۲ :

در ادامه به قسمتهايی ترجمه شده از انجيل شيطان پرستان که از کتاب The Witches گردآوری شده اشاره ميشود . البته مانند همه کتب در اديان مختلف اين کتاب نيز به ستايش شيطان و قدرت طلبی از او میپردازد . همانطور که گفته شد در اين کتاب کلمات و جملات عبری نيز وجود دارد . اين دعاها اکثرا در مراسم های شيطان پرستی مورد استفاده قرار ميگيرد :

((‌ به نام خدای بزرگ ما ؛ شيطان ؛ به شما فرمان ميدهم که از دنيای سياه بيرون آييد . به نام چهار شهريار سياه جهنم ؛ پيش آييد . شيطان ؛ جام باده لذت را بردار . اين جام پر از اکسير زندگی است ؛ و آنرا با نيروی جادوی سياه انباشته کن . اين نيرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی آن است . آمين ))

(( ای دوست و همدم شب ؛ تو از صدای سگ ها و ريختن خون شاد ميشوی ؛ تو در ميان سايه های قبور ميگردی ؛ تو تشنه خون هستی و بشر را تهديد ميکنی گور گومورو ؛ ماه هزار چهره ؛ به قربانيان ما با نظر مساعد بنگر . دروازه های جهنم را بگشا و بيرون بيا ... ))

همانطور که مشخص است انجيل شيطان پرستی کتاب خاصی نيست و همانند همه کتب اديان به ستايش و تسبيح و درخواست کمک از پروردگار خود ميکند . لذا نميتوان گفت اين کتاب نوشته های پيچيده ای است که هيچکس توان فهم آن را ندارد . البته اين درست است که جملات عبری و یونانی در اين کيش وجود دارد اما مسلما آنچنان مورد توجه نيست زيرا اکنون انجيل مسيحيت نيز در خود حاوی کلمات عبری است که دکترين کليسای رم آن را بسيار رواج ميدهند .

يکی از اعمال انجام شده در مراسم پيوستن عضو جديد به شيطان پرستان که البته همچين عملی در جادوگری نيز وجود دارد ۵ بوسه مقدس است . اين ۵ بوسه توسط همسر يا خود کشيش به بدن شخص عضو شونده زده ميشود که باعث خير و برکت او ؛ تقدس او در بين شيطان پرستان ؛ تشکر از وی به منظور عضو شدن و در نهايت قبول فرد عضو شونده است . شخص جديد در وسط پنتاگرام ( چه در جادوگری و چه در شيطان پرستی و در هر دو پنتاگرام ) زانو ميزند در حاليکه کاملا عريان است . بوسه ها بر زانو ؛ الت تناسلی ؛ سينه ها و لبان شخص جديد زده ميشود . قبلا هم گفته شد که در اين دين اعتقاد خاصی و احترام خاصی به اندام تناسلی قائل هستند زيرا زندگی و جهان را بدون وجود آن پوچ ميدانند و آن را تضمين بقای بشريت ميدانند . البته قابل تامل است که تضمين بقای آدميت به وجود آن بستگی دارد اما افراط و تفريط در هر دينی وجود دارد و خواهد داشت .

و در نهايت به ۱۱ قانون شيطان پرستی میپردازيم :

1) Do not give opinion or advice unless you are asked.

نظرات يا نصيحت هايت را ابراز ندار جزاينکه درخواست کنند

2) Do not tell your troubles to others unless you are sure they

want to hear them.

آزارهائي که ميخواهي بدهي به ديگران نگو جزاينکه مطمئن باشي آنها ميخواهند گوش بدهند.

3) When in another's lair , show him respect or else do not go there.

وقتي در مکاني ديگر هستي احترامشان را حفظ کن وگرنه به آنجا پاي نگذار

4) If a guest in your lair annoys you,treat him cruelly and without mercy.

اگر مهماني در استراحت گاهت است که تو را ميرنجاند ، او را مورد ستم خويش قرار بده ، بدون هيچگونه رحمي.

5) Do not make 3exual advances unless you are given the mating signal.

سکس پيشرفته نداشته باش , مگراينکه به تو اشاره‌اي شود يعني طلب شود.

6) Do not take that which does not belong to you unless

it is a burden to the other person and he cries out to be relieved.

کاري که به تو تعلق ندارد ، نگير. جزاينکه مسئوليتش با شخص ديگري باشد و او فرياد ميزند و کمک ميخواهد.

7) Acknowledge the power of magic if you have employed it successfully

to obtain your desires. If you deny the power of

magic after having called upon it with success,

you will loose all you have obtained.

قدرت جادو را تصديق کن اگر آن را به طور موفقيت آميزي براي تحقق آرزوهايت استفاده ميکني.

اگر قدرت جادو را رد کني بعد از فراخواندن آن با موفقيت ، تمام خواسته هايت باطل ميشود

8) Do not complain about anything to which you need not subject yourself.

ناله نکن درباره کاري که احتياج نداري تحت تسلط تو باشد.

9) Do not harm little children.

به کودکان کوچک صدمه نزن .

10)Do not kill non-human animals unless attacked or for your food.

به هيچ حيواني صدمه نزن مگر براي غذايت يا دفع حمله اش .

11) When walking in open territory,bother no one.

If someone bothers you,ask him to stop.

If he does not stop,destroy him.

وقتي درسرزمين‌اي قدم ميزني ، براي کسي مزاحمت ايجاد نکن اگر کسي برايت دردسر درست کرد ، به او اخطار بده اگر به کارش پايان نداد ، او را نابود کن.

متن بالا توسط چندين نفر قبلا ترجمه شده است لذا قانون کپی رايت رعايت ميشود . به هر حال ۱۱ قانون مهم شيطان پرستی در بالا اشاره شد و همانگونه که از بندهای ۹ و ۱۰ برداشت ميشود اين است که اين قوانين توسط شيطان پرستان جديد وضع شده است زيرا همچنان شاهد قربانی کردن انسانها در مراسم شيطان پرستی قديمی و قرون وسطايی و سلاخی حيوانات هستيم .

بحث وجود یا عدم وجود شیطان شاید خود بحث گسترده ای باشد اما خوبی وجود دارد همانطور که بدی وجود دارد ؛ اهریمن وجود دارد همانطور که اهورامزدا وجود داشت و ابلیس وجود دارد همانطور که خدا وجود دارد . البته همانطور که هر انسانی در خود خوبی دارد و خدا نیز مظهر خوبی محصوب میشود یعنی هم خدای درونی داریم و هم خدای بیرونی ؛ قطعا بدی و شیطان نیز هم درون انسانها وجود دارد و هم به صورت خارجی آن . پس اینکه بگوییم شیطان و اهریمن فقط و فقط خارجی است و همان فرشته مغضوب بارگاه آفریدگار است و یا اینکه بگوییم شیطان فقط اعمال بدی و نفس بد انسان هستند که درون آدمی وجود دارند حرفی عبث و بیهوده است . شیطان معنوی و مادی به هر دو صورت وجود دارد . مهم انسان هست که باید تصمیم بگیرد که از آن پیروی کند یا آن را از خود براند . البته شیطان پرستی به طور کلی مخصوصا شیطان پرستی قرون وسطایی در سطح وسیع محکوم است ( به قول یکی خدا پرستان دیوانه اند و شیطان پرستان از آنها نیز احمق تر -- فقط نقل قول بود امیدوارم باعث ناراحتی کسی نشود ) به هر حال ضمن احترام به هر دینی و پیروان آن دین بهتر است مزایا و معایب و نقصهای هر دینی را قبول کنیم تا بهترین را انتخاب کنیم .

در اين قوانين نکته های زيادی وجود دارد و شايد خوبی و بدی هيچکدوم از آنها را واقعا نميتوان رد کرد . شايد خيلی از قوانين آنها از قوانين موجود در اديان الهی همچون مسيحيت و اسلام بهتر و قابل پسندتر باشد . به همين علت است که دين عبارت است از برگزيده ای از بهترينهای اديان مختلف . شايد خيلی ها شيطان پرستی را در قربانی کردن انسانها ببينند و بدينگونه بر اين دين غرض بورزند و بر آن ايراد گيرند اما همانطور که در اين ۲ قسمت درباره شيطان پرستی توضيح داده شد شيطان پرستی مخصوصا شيطان پرستی جديد مطلقا بد و دور از انسانيت نيست . پس بهتر است قبل از اينکه از دينی يا مکتبی پيروی کنيم و يا با آن به مبارزه برخيزيم تمام ابعاد وجودی آن را در حد امکان شناسايی کنيم تا بی دليل کاری را انجام ندهيم .

اميد است درباره دنيا و دين اطراف خود بيشتر بينديشيم و دينی را برگزينيم که راه سعادت و کمال انسان را در خود داشته باشد .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS