شيطان پرستی !   

 

شيطان پرستی                    Satanism

 

مقدمه :

سلام !
روزگار عجيبی است ؛ هر گوشه توی هر خيابان يا بين دوستان رو که نگاه ميکنی درباره اين کلمه ميشنوی ؛ مخصوصا در بين کسانی که ادعای متال بازی و گوش کردن به موسيقی متال به خصوص سبک بلک متال را يدک ميکشند . متاسفانه در مملکت ما هر چيزی بدون اينکه واقعا درباره همه ابعادش صحبت بشه و فقط به خاطر اينکه باعث معروفيت ميشود مورد پذيرش قرار ميگيرد . البته اميدوارم اين صحبتهای من باعث ناراحتی دوستان نشود اما چيزی که الان در جامعه مشاهده ميشود باب شدن شيطان پرستی و انداختن پنتاگرام در گردن است . از موضوع اصلی خارج نشويم ؛ اينجا نه مکتبخانه است و نه مدرسه و نه ميزگرد موضوعات اجتماعی و کلا اين وبلاگ به چيز ديگری میپردازد نه موضوعات اجتماعی !!!
در ابتدا طبق همه نوشته ها اعلام ميکنم بنده نه ترويج اين دين را انجام ميدهم و نه آن را رد ميکنم و بازهم ميگويم دين چيزی است متشکل از همه اديان الهی و غيرالهی و برگزيدن بهترين آنها ؛ لذا اميدوارم کسی به وبلاگ تهمت ترويج و یا مبارزه با دينی ( اسلام ؛ مسيحيت ؛ يهود ؛ شيطان پرستی و ... ) را نزند . کپی از مطالب وبلاگ بدون ذکر نام نويسنده و وبلاگ مستوجب هولناکترين نفرينهاست !

تاريخچه (History) :

شايد عده ای شيطان پرستی را دينی مدرن و نهايتا مربوط به قرن ۱۶ - ۱۵ ميلادی بدانند اما واقعيت چيز ديگريست . شايد بتوان تاريخچه شيطان پرستی را به قرون اوليه پيدايش آدمی نسبت داد . البته شواهد به دست آمده اين حرف را تصديق ميکند که شيطان پرستی در نواحی امريکای لاتين ؛ امريکای جنوبی و افريقای مرکزی به قرن ها قبل از ميلاد مسيح برميگردد و قبايلی که آثاری از آنها باقی مانده است اين احاديث را تصديق ميکنند . در اکتشافات به دست آمده در امريکای جنوبی يکی از قبايل اين قاره که اعتقاد بسياری به خوب و بد داشتند شيطان را پرستش ميکردند و حتی قربانی هايی را از انسان به شيطان هديه ميکردند که هنوز مکانهای انجام مراسم قربانی هنوز وجود دارد و اجساد موميايی به دست آمده و نوع کشته شدن ها نشانگر قربانی شدن اين انسانها (که در آنها بيشتر زنان به چشم ميخورند) است . در افريقای مرکزی و در دشتها و کويرهای سوزان اين قاره نيز در قبايلی که معروفترين آن قبيله اوکاچا (اگر درست گفته باشم) شيطان به عنوان قدرت مطلق زمين و آسمان و پديد آورنده آن و خدای خشم و نفرت پرستش میشد و حتی قربانی هايی نيز در مواقع خاص به آن اهدا ميشد . ذکر اين نکته ضروری است که زمان قربانی کردن انسانها در برابر شيطان لحظه های خاصی بوده است که اکنون چند زمان آن به صورت علمی توجيح علمی پيدا کرده است . که در عنوان های بعدی توضيح داده خواهد شد . تاريخچه شيطان پرستی به سالهای بسيار دور بر ميگردد که بعدها اين دين و سنت به صورتهای ديگر نمود پيدا کرد که چيزهايی از گشذته چه با تحريف و چه بدون تحريف دست به دست در حال عبور همراه با زمان است . البته شيطان پرستی در زمان پيدايش زبان و خط و زمان مادها ؛ سومريان ؛ بابليان و ... نيز ادامه داشت تا در قرون ۱۴ -۱۵ ميلادی شيطان پرستی نوين به وجود آمد .

مبدا شيطان پرستی :

مبدا شيطان پرستی قديمی همانطور که گفته شد به قرون اوليه آدمی برميگردد اما چگونه ؟ در زمانهای قديم طبق ديگر نوشته های اين وبلاگ که توضيح داده شد انسانها در برابر هر چيزی که قدرت مقابله با آن را نداشتند تسليم ميشدند و سجده ميکردند . شيطان پرستی قديمی بر اساس سنتهای خداپرستی و شيطان پرستی واقع نشده است و نميتواند اينگونه باشد لذا آنها برای اينکه در مقابل قدرتی بزرگ سجده کنند و مسلما اين قدرت در شب از عظمت مخصوصی برخوردار بوده است به ستايش و پرستش موجودی فوق طبيعی و دهشتناک که قدرت فوق العاده ای دارد میپرداختند که مبدا شيطان پرستی قديمی را به وجود آورد .
اما مبدا شيطان پرستی جديد ؛ ذکر اين نکته ضروری است که اين مبدا دقيقا مانند قضيه وجود ابتدايی مرغ و تخم مرغ بوده است که آيا واقعا در ابتدا شيطان پرستی وجود داشته است يا در ابتدا جادوگری وجود داشته است ؟ اما عنوانی که مسلما قدرت بيشتری دارد اين است که جادوگری ابتدا جود داشته و سپس شيطان پرستی نوين از آن شکل گرفته است . شيطان پرستی جديد را پاره ای از انگليسيان که گفته ميشود از نجيب زادگان بوده اند به راه انداخته اند برای اينکه از قدرت شيطان و قدرت تاريکی بهره ببرند . و پس از آن مراسم شيطان پرستی نوين برگزار ميشود . در حقيقت شيطان پرستی نوين از انگلستان و در حدود قرون ۱۵-۱۶ ميلادی به وجود آمد البته تغييرات بسياری نسبت به شيطان پرستی قديمی و قرون وسطايی داشت و کرده است اما به هر حال استفاده از قدرت شيطان همچنان باقی مانده است و اين چيزيست که نميتوان خط بطلانی بر روی آن کشيد .

معنی شيطان پرستی :

شيطان پرستی به معنی پرستش شيطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسيار قويتر و موثرتر از نيروهای خوب دنيوی همچون خدا است . در شيطان پرستی شيطان به عنوان نماد قدرت و حاکميت بر روی زمين . قدرتی به عنوان برترين قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و اين دنيايی را که به عنوان دوزخ برشمرده ميشود را قانونمند کند . در شيطان پرستی ؛ معنی شيطان پرستی غير از استفاده از شيطان به عنوان قدرت تاريک و مطلق از نيروها و اجنه و روح های پليد و شيطانی نيز برای رسيدن به اهداف خود استفاده شود . و در نهایت معنای شیطان پرستی ؛ پرستش قدرت پلیدی و قدرتمند است .

شيطان پرستی قديمی (Ancient Satanism) :

شيطان پرستی قديمی شيطان پرستی ای است که به قرون وسطا برميگردد ؛ با اينکه همانطور که در تاريخچه شيطان پرستی ذکر گرديد شيطان پرستی به قبل از ميلاد مسيح برميگردد اما اصولا شيطان پرستی قديمی را مربوط به قرون وسطا ميدانند و بنده نيز طبق اين تقسيم بندی صحبت خواهم کرد . موضوعی که امروزه درباره شيطان پرستی قديمی وجود دارد و در برخی کتابها ديده ميشود به اين مطلب برميگردد که اصولا شيطان را کليسا به وجود آورد تا تمام بديها و پليديها را به آن نسبت دهد تا به نوعی هم خدمتی به بشريت کرده باشد و گناهان را از خود دور کند . و جادوگران را نيز که در قرون وسطا از قدرت زيادی برخوردار بودند با عنوان جادوگران سياه به عنوان پيروان شيطان معرفی کند تا هم گناهان را دفع کند و هم قدرت جادوگران را کم کند .
البته اين يک نظريه ای است که آنچنان که بايد و شايد نميتواند قدرت داشته باشد و انسان را حداقل از لحاظ فکری ارضا کند . زيرا قبل از مسيحيت و در زمانهای ابراهيم و موسی و حتی بسيار قبل از آنها شيطان پرستی وجود داشته و چيزی به عنوان شيطان مسلما وجود دارد زيرا اگر وجود نداشت هيچگاه آدم و حوا به زمين سقوط نميکردند ! پس نظريه فوق را ميتوان نظريه ای مغرضانه نسبت به مسيحيت و کليسا خواند ( البته کارهای نفرت انگيز بزرگان دينی اديان مختلف چون مسيحيت و اسلام و حتی کليساها و ... هيچگاه قابل گذشت نيست ) که ميتوان اين نظريه را رد کرد .
شيطان پرستی قديمی از لحاظ معنی و از لحاظ اعمال انجام شده مسلما با شيطان پرستی کنونی بسيار تفاوت دارد . با آنکه عده ای بسيار زياد و شايد بتوان گفت چيزی که به عنوان شيطان پرستی امروزه در جوامع گوناگون و در نظر مملکت ما قرار دارد شيطان پرستی قديمی يا قرون وسطايی است که اين شيطان پرستی به طور کلی محکوم شده است و شيطان پرستی جديد با آن به مبارزه برخواسته است اما خوب هنوز عده زيادی آن را قبول دارند و به آن احترام ميگذارند و قوانين آن را اجرا ميکنند . ( همانند سنی و شيعه در اسلام و پروتستان و کاتوليک در مسيحيت ) درباره اعمال انجام شده در شيطان پرستی قديمی نيز در مبحث خود بحث خواهد شد . شیطان پرستی قدیمی استفاده از کمک شیطان در کارهای زیان آور و کمک به برخی پادشاهان در جنگها بوده است و حتی همسر پادشاه فرانسه در قرن ۱۳ میلادی برای نجات شوهر خود از مرگ مراسم شیطان پرستی قرون وسطایی را انجام داد . شیطان پرستی قدیمی اعتقاد دارد که شیطان وجود دارد و قدرت او عظیم ترین قدرت بر روی جهان است . اصل شهوترانی و ارضای جنسی اصل لاینفک این مراسم است . شیطان پرستی قدیمی مخالف با مسیحیت و کلیسا است و دقیقا در مراسم خود اعمال ضد مسیحیت را انجام میدهد . آنها به مسیحیت و کلیسا اعتقادی ندارند و آنها را عامل بدبختی مردم میدانند . آنها میگویند مسیح پیامبری بود که باید زمین را آباد میکرد و مردم را به راه راست میبرد اما تنها کاری که انجیل انجام داده دروغگویی و رواج بدی در جامعه است ! آنها قربانی انسان را امری ضروری برای آرامش و احترام به شیطان میدانند و در این میان دختر بچه ها بهترین قربانی برای شیطان هستند . ریختن خون در این مراسم نشانه تقدس این مراسم است ( همانند نوشیدن شراب در عشای ربانی مسیحیت که به عنوان نشانه تقدس و خون مسیح است ! ) . انجام اعمال شهوترانی در این مراسم اعمالی است که باید حتما بدان پرداخته شود چون در شیطان پرستی قدیمی ارضای حس جنسی یکی از مهمترین عوامل است و البته با توجه به اینکه شیطان پرستان قدیمی بدترین اعمال را برای مبارزه با خدا ؛ مسیح و شیطان انجام میدادند لذا امور جنسی نیز به بدترین و فجیع ترین نوع خود انجام میگرفت . آنها به جهنم اعتقادی نداشتند و میگفتند جهنم همین دنیایی است که در آن زندگی میکنیم لذا بدترین گناهان را در مراسم خود انجام میدادند . شیطان پرستان قدیمی شیطان را موجودی با هویت خارجی میدانند .

شيطان پرستی جديد (New-Satanism) :

شيطان پرستی جديد همانطور که گفته شد در انگلستان به وجود آمد و البته زياد نيز تعجب برانگيز نيست زيرا انگليس يکی از کشورهايی است که جادوگرانی بسياری را داشته است و البته وجود اهالی باستانی آسياي ميانی و خاورميانه و همچنين اهالی يونان باستان در انگليس ثابت شده است زيرا از اکتشافات به دست آمده در برخی محل های برگزاری مراسم شيطان پرستی و جادوگری در انگليس نظير محل استون هنج آثاری از تمدن ايران و يونان پيدا شده است و همچنين در کتب شيطان پرستی و جادوگری کلمات عبری ؛ يونانی و فارسی ( البته هيچکدام نه به صورت کنونی ) وجود دارد . شيطان پرستی جديد بر خلاف شيطان پرستی قديمی اعتقادی به وجود شيطان خارجی ندارد بلکه شيطان پرستی جديد شيطان را در طبيعت و در وجود هر انسانی ميداند و اين باطن هر کسی است که شيطان در آن وجود دارد و مراسم شيطان پرستی جديد مراسمی است برای دعوت از شيطان باطنی و حس اهريمنی درونی است که با اعمال جنسی آرام و ارضا ميشود . آنها جسم پرست هستند و اعتقاد دارند هر آنچه که وجود دارد مديون آلت تناسلی آدميست و ديگر اينکه انسان بايد کاملترين لذت جسمانی و جنسی را در اين دنيا ببرد . آنها معتقدند به زندگی پس از مرگ ؛ و آن اينکه بعد از مرگ روح کسانی که در دنيا لذت جسمانی لازم را نبرده اند به اين دنيا برميگردد و لذت جنسی خود را کامل ميکند . در مراسم شيطان پرستی جديد مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار به عنوان آب مقدس بر روی حاضرين پاشيده ميشود ( همانند آب مقدس در مراسم عشای ربانی مسيحيت ) . و البته در شیطان پرستی جدید اعتقادی به قربانی کردن انسان و حتی حیوان وجود ندارد .

انجيل شيطانی و کليسای شيطان (Satanic Bible & Church Of Satan) :

انجيل شيطانی کتابيست که شيطان پرستان از آن برای عبادت و دعاهای خود و همچنين استفاده در مراسم خود استفاده ميکنند . اين کتاب شامل کلمات عبری و یونانی و انگلیسی  است که برخی از اين کلمات هنوز معنی دقيق آن کشف نشده است اما چيزی که ميتوان فهميد اسامی شيطان و دعوت از او برای قدرت دادن به شيطان پرستان است . در اين کتاب بسياری از دعاهای آن بر خلاف دعاهای مسيحيت و انجيل است و همچنين بسياری از شعائر آن برای قدر نهادن به عظمت و قدرت شيطان به عنوان قدرت مطلق است .
کليسای شيطان پرستی در قرون وسطا به عنوان مکانی برای انجام مراسم شيطان پرستی استفاده ميشد و جايی بود که در آن تنها و تنها محل قرارهای شيطان پرستان قديمی و انجام مراسم خود در آن بود . اما امروزه کليسای شيطان پرستی محلی است برای عبادت شيطان پرستان که اکثرا به صورت زير زمينی به کار خود ادامه ميدهند و در شيطان پرستی جديد اين مکان به نام کليسای شيطان برای انجام مراسم ارضای جنسی مورد استفاده قرار ميگرفت که اکنون محليست برای انجام اکثر مراسم شيطان پرستی جديد .

اعمال و زمان شيطان پرستی :

زمان شيطان پرستی در زمانهای بسيار قديم و قرون اوليه آدمی در چندين زمان انجام ميگرفت : اولين زمان هنگام کسوف و خسوف بود ؛ بر اين تصور که شيطان و خدای تاريکی از انسانها عصبانی هستند و منتظر هديه خود و اگر برای آنها قربانی انجام نميگرفت خدای تاريکی و شيطان تمام انسانها را قتل عام ميکردند لذا برای آرامش شيطان قربانی کردن انسان انجام ميشد . اين مراسم به خصوص در قبايل امريکای جنوبی بسيار فراوان ديده شده است به گونه ايکه اکتشافات به دست آمده وجود اين قربانی کردن ها را تصديق ميکند و اتاقهای مخصوص قربانی کردن نيز به شيوه ای خاص بنا شده بود و تزئينات خاص خود را داشت . البته قربانی کردن انسان در زمانهای ديگر نيز انجام ميشد که اکنون قربانی کردن انسان در دوره کنونی در يک شب کاملا تاريک انجام ميشود .
اعمال مراسم شيطان پرستی نيز بسيار زياد است و به ذکر چند مورد بسنده ميکنم . مهمترين اعمال آنها اعمالی است که هميشه انجام ميدهند و در آن به انجام امور جنسی میپردازند و همچنين از شيطان برای پيشبرد اهداف حاضرين کمک ميخواهند و اگر کسی مشکلی داشته باشد برای حل مشکل وی دعا ميشود . مراسم بعدی ؛ مراسم عضويت يک عضو جديد به اين هيئت و مجموعه است که اين کار توسط کشيش کليسای شيطان و يا همسر وی ( بستگی به مذکر يا مونث بودن عضو جديد دارد ) انجام ميشود .
مراسم قربانی کردن : در شيطان پرستی جديد قربانی کردن مفهومی ندارد اما برای آنان که هنوز پيرو شيطان پرستی قديمی و قرون وسطايی هستند اين کار در شبی تاريک انجام ميشود . قربانی توسط آب مقدس غسل داده ميشود و بر روی محراب خوابانده ميشود . البته اصولا قربانی ها قبل از انجام مراسم بيهوش ميشوند . و در کاملترين مراسم قربانی کردن برای شيطان ؛ قربانی پس از کشته شدن و نوشيدن خون وی توسط آتش سوزانده ميشود . در اين مراسم خواندن اوراد مخصوصی به زبانی کاملا بی معنی و گاها عبری انجام ميگيرد .
یکی دیگر از مراسم شیطان پرستی ؛ مراسم معروف نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه است که شاید معروفترین مراسم آنان باشد . این مراسم در کلیسای شیطان پرستی انجام میشود و دقیقا همان مراسم عشای ربانی مسیحیت است با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام میشود و البته کارهایی نیز در آن مراسم انجام میگیرد که از ذکر آنها خودداری میکنم .

کشورهای دارای کليسای شيطان :

بيشترين اين کليساهای شيطان در کشورهای امريکا ؛‌ انگليس و آلمان و همچنین چین داير ميباشد البته اينکه در کشورهای ديگر نيز همچين مکانهايی وجود داشته باشد چيزی است که مسلما حتی اگر به طور علنی وجود نداشته باشد جايی برای تجمع شيطان پرستان وجود دارد . اما بيشترين شيطان پرستی در ۳ کشور فوق رواج دارد . البته بايد گفت در ميان ۳ کشور بالا ؛ آلمان بدترين و فجيعترين مکان برای انجام مراسم است همانگونه که بارها شيطان پرستی و آدمخواری و ... حتی توسط صدا و سيمای ايران نيز پخش شده است .

شيطان پرستی در ايران :

شيطان پرستی در ايران از ديرباز وجود داشته است . چه قبل از زرتشت و چه بعد از آن و شايد اوج آن در زمان زرتشت و بحث اهريمن و اهورامزدا باشد . اما بر اساس تحقيقات نويسنده وبلاگ بيشتر شيطان پرستی در ناحيه غربی کشور و ناحيه مرکزی ايران داير است . مخصوصا در شهرهای غرب و جنوبغرب کشور و کردنشين که حتی مراسم اين عده در کوهها و دره ها نيز هنوز برگزار ميشود و قربانی آنها حيوان است . در قسمتهای مرکزی ايران نيز هنوز هستند قبايلی که شيطان پرست هستند اما خوب به گستردگی ديگر مناطق ايران نيستند . و خوشبختانه يا متاسفانه بعضی از اين کانونهای شيطان پرستی در تهران نيز در حال گسترش است .

 

حرف آخر نويسنده :

در ابتدا واقعا جا داره از دوست عزيزی به نام Daniel که البته مسلما نميتونه اين وبلاگ رو بفهمه تشکر کنم . و البته از گروه بلک متال Darkthrone . چون شايد ۵۰٪ اين اطلاعات رو دانيل در اختيار من قرار داد و به علت ارتباط دانیل با گروه فوق و دوستی با اعضای این گروه به خصوص درامر گروه  و مسائلی رو هم که اعضای اين گروه برای من در ارتباط با شيطان پرستی و اطلاعات راجع به اين دين و مراسم آن و ... به دانيل داده بودند تشکر ميکنم . ( با اينکه ميدونم هيچ کدومشون نوشته های من رو متوجه نميشن ) . اين نوشته ها حاثل حدود 2-3 سال تحقيق درباره شيطان پرستی بود که به صورت مختصر اما کلی و جامع در اين وبلاگ قرار داده شد . به جزئيات پرداخته نشد ؛ يکسری از مطالب به علت کمی وقت - نبود امکانات مناسب - نبود شرايط مناسب - نبود تفکر باز گفته نشد ؛ و خيلی از مسائل به دليل شخصی در وبلاگ قرار داده نشد که شايد همين مقدار به اعتقاد خودم جامع و کافی بوده و اگر قرار بود تمام جزئيات و همه مطالب گفته بشه در حد يک کتاب ميشد ! و واقعا کپی از اين متن بدون نام نويسنده و وبلاگ مستوجب هولناکترين نفرينهاست .
در آخر اين است شيطان پرستی ؛ چيزی که خيلی ها به آن علاقه دارن شيطان پرستی است در اين قالب و به خصوص قالب قرون وسطايی که دوره آن خيلی وقت است به پايان رسيده است و ديگر قربانی کردن انسان در دنيای کنونی جايگاهی ندارد ! بنده نه قصد نفی اين دين را دارم و نه ابلاغ آن را ؛ فقط اينکه فکر کنيد و دين را از ميان همه بهترينهای اديان انتخاب کنيد . دينهای الهی و دينهای غيرالهی هيچکدام تکامل و سعادت شما را تکميل نميکنند .

منابع :

Books:

1. Christendom, the Christiar Churches, their doctrines, constitunional forms and ways of worship (by Einar Molland , First Translate, Norway Language )

2. The Witches

 3. Robert Garves and Raphael Patai , Hebrew Myths

 4. J.Dan , The Hebrew Story In The Middle Ages

 5. I.Epstein , The Babylonian Talmud . London : Socino Press 1978

 6. Raphael Patai , The Hebrew Goddess ; Detroit : Wayne State University Press, 1990

7. Zoroastrian Books

Other :

New York Satanism Committee

Darkthrone Band

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS