تناسخ   

 

تناسخ

يکی از نظريه هايی که در دنيای امروز رواج زيادی دارد و پيروانی را نيز در سرتاسر جهان و از هر نوع دينی به سوی خود جذب کرده نظريه تناسخ است . شايد بتوان برجسته ترين نمونه درباره اين نظريه ( البته نه به شکل کنونی آن ) را سرخ پوستان دانست . طبق اين نظريه هنگامی که انسانها ميميرند روح آنها به دنيای ديگری نميرود و در اين دنيا ميماند و ميتواند در قالب موجود و يا انسانی ديگر دوباره به دنيا بيايد . و سپس هنگامی که روح به طور کامل مرد و پاک شد آنگاه اين روح به روح اعظم زمين يا همان گايا میپيوندد . طبق نظريات سرخ پوستان روح انسان در قالب حيوانات جنگچو دوباره به اين جهان بازميگشت و کمک حال ساير اعضای خانواده و قوم بود . اما نظريه جديد روح را شايد در قالب فردی ديگر ميداند که دوباره به دنيا بازميگردد و هنگامی که کاملا پاک شد به روح اعظم زمين میپيوندد . در اين نظريه بهشت و جهنمی وجود ندارد . شايد بتوان جهنم را که جايی برای پاک شدن گناهان است را به همين دنيا و بهشت را به روح اعظم زمين تشبيه کرد . از ديگر خصوصيات اين نظريه عدم وجود اختيار در دنياست که آنها نيز اعتقاد دارند که دنيا جبر هست و لاغير . در کشورهای پيشرفته غربی بزرگان اين نظريه و کسانی که به اين نظريه اعتقاد دارند با استفاده از اين نظريه به درمان مشکلات روحی اعضای نظريه میپردازند . بر اساس اين نظريه کسی که در حالت کنونی مشکلی را داراست ؛ اين مشکل از جايی سرچشمه ميگيرد که شايد به نسلها قبل و هنگامی که روح در بدن شخص ديگری بوده ؛ به وجود آمده است .  به هر حال شايد اين نظريه نيز بتواند واقعياتی را بيان کند که اديان الهی يا آن را بيان نميکنند يا به طور ديگر اين نظريه را در خود جای داده اند . اين نظريه همانند ساير مکاتب و اديان الهی و غيرالهی ديگر مطمئنا کامل نيست و بازهم دين کامل انسان را تشکيل نميدهد . شايد به نظر خيلی ها پايانی که اين مکتب برای همراهان خود ترسيم کرده پوچ باشد که آدمی در نهايت به روح اعظم میپيوندد . اما بايد توجه داشت که اين بی اطلاعی از گايا همانند بی اطلاعی ما در مورد بهشت و جهنم است پس نبايد بر آن خرده گرفت !

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
پنجشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS