منجی   

سلام !

يه حدود ۱ ماهی وبلاگ رو آپديت نکرده بودم و به علت مشغله زياد کاری بود از امروز سعی ميکنم هفته ای يکدفعه وبلاگ رو آپديت کنم .

منجی

مسلما در همه اديان چه الهی و چه غير الهی از کسی به نام منجی عالم نامبرده شده که با ورود خودش به دنيا ( و شايد ورود دوباره ) دنيا رو از پليديها نجات ميده و اون رو به سوی خوبی و نهايتا قيامت پيش ميبره . توی هر دينی يه شخصيت وجود داره . اول بهتره به بررسی شخصيت بپردازيم .

در دين اسلام امام دوازدهم يعنی مهدی پای به جهان خواهد گذاشت و با قيامی خونين عدالت رو در جهان برقرار ميکنه . اين قيام به گونه ای هست که حتی کسانی که اظهار به دينداری خواهند کرد و تا قبل از آن مردم آنها را مومن ميشناختند و در اصل سوئ استفاده از دين ميکردند در درجه اول قتل عام محسوب ميشوند . و مهدی با پرچم عدالت جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد .

در دين مسيحيت عيسی با حضور دوباره خود در کنار مهدی باعث اين عدالت جهانی خواهد شد . اين چيزيست که در انجيل نيز بدان اشاره شده است و حضور دوباره مسيح نيز به عنوان آخر الزمان به ثبت رسيده است .  در اين دو دين الهی ( اسلام و مسيحيت ) مهدی و مسيح با حضور مجدد خود باعث ايجاد عدالت الهی در دنيا خواهند شد و پس از مدتی از اين قيام قيامت به انجام خواهد رسيد .

در اديان يا مکتبهای شيطان پرستی و ضدمسيح شخصيتهای ديمين و Lord Lucifer قيام خواهند کرد و قيامت رو برای مريدان و کسانی که از اين اديان پيروی ميکنند به وجود خواهند آورد . مسلما در اين اديان نيز اين دو شخصيت به عنوان منجی عالم معرفی شدند .

به هر صورت در هر دينی يا هر مکتبی چه الهی و چه غير الهی مفهوم قيامت , Armageddon و Ragnarok چيزيست که به اثبات رسيده و قيامت نيز در همه اديان وجود داره ... خيليها که اسلام و حضور يک ناجی رو مسخره و مضحک به خيال خودشان میپندارند بايد بدانند که همه اديان الهی و غيرالهی به اين امر اذعان داشته اند ... شايد جالب باشه که همه اين منجيهای عالم برای نجات بشر به دنيا سفر خواهند کرد و آنها رو نجات خواهند داد ... اما سوالی که در اينجا پديدار ميشود اين است که کداميک واقعا قيام خواهند کرد ؟! مهدی ؛ مسيح ؛ ديمين ؛ Lord Lucifer  ؟!؟! کداميک از اين چهار شخصيت و يا شخصيتهای ديگری که در باقی اديان و مکاتب وجود دارند قيام خواهند کرد ؟! آيا به راستی همه اينها تجسم يک فرد در گوناگونی اديان مختلف جهان است ؟! آيا به راستی همه اديان از يکنفر نام برده اند ولی در قالب آن دين به اين صورت نمود پيدا کرده است ؟! مهمترين سوال اين است که حتی اگر همه اينها به راستی وجود داشته باشند و همه اينها يکنفر نباشند ( دقت کنيد يکنفر نباشند يعنی گوناگونی شخصيت در يکنفر نباشند ) کداميک با کداميک خواهد بود ؟! آيا همه اين افراد در يک جبهه در مقابل شر و بدی قرار خواهند گرفت ؟! آيا شيطان Lord Lucifer که مسلما در جهان اکنون ما به ضديت با خدا میپردازد با شخصی همانند مسيح که پيامبری از طرف خدا معرفی شده و يا مهدی که امام آخر اسلام معرفی شده با اينهمه تفاوت در شخصيت دنيوشان در قيامت در يک صف قرار خواهند گرفت ؟!

مسلما ميتوان سوالهای بيشماری را در اين رابطه مطرح کرد که به راستی واقعيت چيست و کدام گونه حقيقت میپيوندد . اما نکته قابل توجه اين است که مقوله منجی در دينهای الهی بدين صورت بيان شده : منجی عالم بشريت ظهور خواهد کرد و پرچم عدل و داد را در سرتاسر جهان برپا خواهد کرد و مومنين به ظاهر را گردن خواهد زد و دين اسلام را جهانی خواهد کرد آنگاه همه در پيشگاه خداوند برابر خواهند بود . ( البته ذکر اين نکته ضروريست که منظور از اسلام دين اسلام امروزی ما نيست ؛ زيرا آمده است که اسلامی که مهدی خواهد آورد با اسلام کنونی فرق خواهد داشت و در ضمن منظور از اسلام دينی است جهانشمول نه مبتنی بر دين آورده شده محمد نبی ! )‌  اما Ragnarok بدينگونه بيان شده است : روزی که ديوها برميخيزند و خدايان و تمامی انسانها را نابود ميکنند و جهان را به آتش ميکشند . ( در اين تعريف از قيامت به عنوان روزی که بدی بر خوبی غلبه ميکند نامبرده شده . )

در هر حال وجود منجی عالم بشريت در همه اديان مسلما با گفته های بالا اثبات شد و مسلما در همه اديان در آخر الزمان کسی برای نجات گونه بشريت خواهد آمد . اما اينکه به راستی چه کسی يا کسانی قيام خواهند کرد و در چه گروهی قرار خواهند گرفت سوالی است که هنوز بی جواب مانده است . شايد منظور از ديوها و غلبه بر خدايان در Ragnarok همان مومنان به ظاهر و قتل عام آنها باشد که بدينگونه تصور شده و شايد چيز ديگری خواهد بود . در هر صورت اين نوشته به منظور اين بود که بدانيم در همه اديان منجی وجود دارد و مختص دين اسلام نيست که عده ای بی دانش و از روی نادانی اين فکر را غلط و گاهی مسخره ميخوانند .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =- 

لینک
دوشنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS