Amortis - Summoned By Astral Fires   

 

سلام !

انيدفعه ميخوام درباره يکی از گروههايی ليريک بزارم که تا اونجايی که من فهميدم عقيده ای مثل Naturalism ها دارند . و سبکشون هم Black metal هست . ( کسی اطلاع دقيقتری داره بگه ) بهنام عزيز هم خواسته بود اين آهنگ رو و من برای همه ترجمه کردم . کلا ليريک تقريبا زيبايی داره که در وصف گرگ و ماه هست . همون خوی گرگ مانند که ميشه گفت توی همه انسانها نيز يافت ميشه . بعضيها ميگن که چرا توی وبلاگ من که درباره مذهب هست ليريک گروههای متال نوشته ميشه ! اول اينکه با توجه به علاقه خودم به اين موسيقی مسلما امری کاملا طبيعی هست و در ثانی تا اونجايی که بتونم سعی ميکنم ليريکهايی رو انتخاب کنم که به مسائل مذهبی مربوط باشه . مثل همين ليريک درباره Naturalism ها و ليريک Godgory و همچنين چيزهايی که بعدا خواهم گذاشت درباره Satanism .

 

Band : Amortis

Album : Summoned By Astral Fires   2000 

Summoned By Astral Fires

احضار شده توسط آتش های ستاره ای

I've walked alone for Centuries

من به مدت چندین قرن تنها راه رفته ام

Beneath the Moon

زیر نور ماه

Alone so cold out in the Dark

تنها بسیار سرد خارج از تاریکی !

I've searched so long for you

من خیلی به دنبال تو جستجو کرده ام

Whose Blood's the same as I've inside

که خونش همانند خون درون من یکسان است

You are my Breed

تو همجنس من هستی

Listen to this ancient Tale

گوش کن به این افسانه باستانی

Of Fathers long ago

از پدری که سالهای پیش زندگی میکرد و عمر زیادی دارد

As Clouds of endless Suffer

به اندازه ای که ابرهای بی پایان تحمل کردند

Buried the Moon beneath

ماه را به خاک سپردند

On glorious Fields of frozen Lands

روی میدانهای مجلل از سرزمینهای منجمد

He's lying still

او هنوز دروغگو است

In the pale Face

در رویایی کمرنگ

Of a dying King a Legend's told

از یک شاه در حال مرگ یک افسانه گفته شده است

Of Tears which ran so bloodred

از اشکهایی که همانند خون جاری میشوند

Out of empty Eyes

خارج از چشمهای خالی

In the Time of Unlight

در لحظه بی نوری

Before Life and Time had begun

قبل از زندگی و زمان شروع شده بود

When the Moon arose

هنگامی که ماه برخاست

And gave birth to me in darkest Night

و به من تولدی در شب سیاه داد

Upon the Shades a Whisper

روی سایه هایی که نجوا میکردند

Cries out an ancient Tale

گریاندن یک افسانه باستانی

Of cruel Beings

از مخلوق ظالم

In the Woods of Loneliness

در جنگلهای تک خطی !

It foretells a hundred Murders

این پیشگویی ها یکصد قتل دارد

That lead through ancient Times

که تمامی زمانهای باستانی را راهنمایی میکند

Of mysterious Deaths of thousands

از مرگ مرموز هزاران نفر

Of Humans in darkest Nights

از انسانها در شب تاریک

The Ground has sipped all their Blood

زمین همه خونهایشان را مینوشد

And grasps for dying Mortals

و انسانهای در حال مرگ زمین را چنگ میزنند

Who are reaching for the Stars

که به ستاره ها برسند

And cry loudly as they die

و با صدای بلند همانند آنها که میمیرند گریه کنند

Lycanthrope has begun

و گرگ شدن آغاز شده است

Dust and Fog has lead them

مه و گرد و خاک آنها را راهنمایی میکند

Through eternal Night

از میان شب ابدی

Golden Stars will shine up high

ستاره های طلایی از بالا روشن میکنند

Through Midnight's Face

از میان نمای نیمه شب !

Out of the Forest so clear

خارج از جنگل خیلی زلال و شفاف است

Hear the dreadful Screams

جیغ های ترسناک را گوش کن

Like immortal Hunger

همانند قحطی جاویدان

Of ancient Beasts

از چهارپایان باستانی

Fear spreads its Wings

ترس بال هایش را گسترش میدهد

And falls onto the Humans

و روی انسانها سقوط میکند

When the Moon, their Father

هنگامی که ماه ؛ پدرشان ؛

Shows them the Way

به آنها راه را نشان میدهد

Dark Impulses inside their Veins

تاریکی درون رگ ها تکان میخورد

Lead them onward to kill again and again

آنها را به سوی کشتن دوباره و دوباره راهنمایی کن

Into the Forest

درون جنگل

Where the Wolf awakes at Night

جایی که گرگها در شب بیدار میشوند

And the greatest Beast of all

و بزگترین حیوانات

Starts its Hunt for human Flesh

شروع به شکار گوشت انسان ها میکند

I'm the great Father

من پدربزرگ هستم

The Wolf, the ancient Blood

گرگ ؛ خون باستانی

Whose Bite is the gift

گازگرفتن هدیه ای است از ...

Of a painful endless Life

... از یک زندگی بی پایان دردآور

As the Moon shone high upon

هنگامی که ماه دوباره می تابد

Showing me the Way

به من راه را نشان بده

Towards the mortal Bodies

به سوی بدن های فانی

Of those I love by Day

از کسانی که من دوستشان دارم

The Greed for Flesh of Humans

از حریص بودن برای گوشت انسان ها

Makes me hunt this Night

برای من شکار امشب را محیا کن

Silently I may crawl nearer to my Victims

سکوتی که من میتوانم به طعمه ام نزدیک شوم

So I arise my Claws and tear their Flesh away

هنگامی که من چنگال هایم را آماده میکنم و آنها پیوسته گریه میکنند

And mutilated Faces begin to stare at me

و صورتهای ناقص ( با اندام ناقص ) با تعجب به من نگاه میکنند

Their Eyes are as cold as mine

چشمهایشان به سردی معدن است !

Staring at the Sky

در حال خیره شدن به آسمان

Where the Moon, my Father

جایی که ماه ؛ پدرم

Is waiting for their Souls

برای روح هایش منتظر است

Blood is flowing out of the Veins

خون از بدن در حال بیرون ریختن است

Of impaled Bodies lying in Shades

از دروغگویی بدنهای آویزان شده در سایه

And every Night when I awake

و هر شب هنگامی که بیدار میشوم

Oh, weak Humans, prepare to die - DIE

اوه ؛ انسانهای ضعیف آماده مردن شوید - بمیرید

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS