۳. مرگ و لحظه مردن   

 

دنيا و زندگي

قسمت آخر : مرگ و لحظه مردن

آري ديگر اين جهان را با همه بي‌وفاييهايش و همه بي‌عدالتيهايش تحمل کرده . سفري بود نازيبا و ناشايست . توشه‌اش همان اعتقاداتش است . اگر به درستي به آنها اطمينان داشته باشد . لحظه وداع است . اما چه لحظه شيريني . لحظه بازگشت به سراي خود در آن دنيا . اين سفر براي او خاطرات تلخ داشته . و چه زيباست لحظه ديدار دوباره ياران . لحظه بازگشت به خانه . لحظه ديدن دوباره تنها خالق خود . و واقعا" هيچکجا خانه آدمي نميشود . خود را براي بازگشت به آغوش کساني که مدتهاست نديده آماده ميکند . براي ديدن پروردگار خويش . براي ديدن خانه خود.

آري شايد عذابي در انتظار او باشد . اما اين عذاب هر چقدر هم که سخت باشد بازهم از تمامي عذابهاي دنياي پايين آسانتر است . ديگر بي عدالتيهاي آن دنياي نفرين شده وجود ندارد . اين عذاب نيست که در آخرت خواهيم ديد . اين مرحله‌ايست براي پاک شدن و زلال شدن از تمام پليديهاي دنيا تا وقتي پا بر روي آخرت و خانه خود ميگذاريم تطهير شده باشيم .

کودک ما در آستانه ورود به درگاه است . همه زمينيها ناراحتند . کسي از بين آنها ميرود . اما خود او اگر هنوز خانه‌اش در آخرت در يادش باشد خوشحال است. کودک ما ميداند که به کجا تعلق دارد پس خوشحال است . لبخندي ميزند . همگان ميپندارند که به آنها ميخندد . اما نميدانند در فکر او و در ديدگاه او چيست . او چيزي را ميبيند که هيچ کس در زمين نميتواند ببيند . او قلعه‌هاي ورودي شهرش را ميبيند . جايي که به آن تعلق دارد . و به همين علت ميخنند . به کساني ميخندد که در ورودي شهر در انتظار او هستند . و او وارد شهر ميشود . همانگاه به خواب ابدی ميرود و ميميرد .

درون قبر ميگذارندش . جايي که بايد تطهير شود . آري جاييست تاريک اما کساني هستند که اگر آنها را باور داشته باشي آنجا را برايت روشن ميکنند . پاک شدندت با درد و رنج فراوان همراه است . زيرا بايد اين آلودگيها و چرکهاي دنيوي از وجودت پاک شوند . بايد لايه چرک از روي پوستت پاک شود. و تنها آنچيزي هايي که بدان ايمان آوردي ميتواند کمک تو براي راحتتر پاک شدنت باشند . و پس از پاکي از آلودگيها دوباره به سراي جاودانه‌ات باز ميگردي . از دنياي عذاب رهايي يافته‌اي .

و بدان که تنها راه براي حل تمامي عذاب اين دنيا همان مرگ است و تنها دوست تو در زندگي مرگ است و بدان که اين دنيا فقط سفري است کوتاه .  

        ما به دنياي ديگري تعلق داريم ...... We Are Children Of UnderWorld

Bye & Die

-= Shadows move In The Dark =-

 

لینک
جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS