پيامبر تاريکی ظهور ميکند !
برای جان دادن به روح زيبای شب .
برای به سخن درآوردن کفرگويان بي زبان .
برای نابودی ارتش نامقدس روشنايی !
برای اسارت کفرگويان نامقدس .
اکنون در اين زندگی تنفرآور !
صدای ناله تو هوای سنگين را می شکافد
و روح را به اعماق گور می کشاند .
برای گرفتن قدرتی که در وجود تو است
برای عبور از ميان روشنايی سوزان !
و برای راحت کردن زنگی تو .
عبور کن و از پشت نورها بيرون بيا .
تو خواهی مرد در زندگی ای که بدينگونه پرستش ميشود !
خدا را ميخوانند اما بی خدايند !
کتاب مقدس را ورق ميزنند اما فقط ميبينند
قدرت درک برای آنها مرده است
و روزی فرا ميرسد که من و تو بخنديم بر کسانی که ميگريند !!!

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS