۱. تولد   

دنيا و زندگی  

قسمت اول : تولد

بذري کاشته ميشود . نطفه‌اي به وجود می آيد . و قرار است موجودي به نام انسان باز هم براي عذاب کشيدن به اين دنيا سفر کند . آري دنياي عذاب و فريبکاري . دنياي زجر و بدبختي . و دنياي بي عدالتي .

دوباره قرعه بدبختي به نام موجودي ديگر ميافتد. همه در تلاطم هستند . او نميخواهد برود اما مجبور است که برود . فرار فايده‌اي ندارد . اين سرنوشت شوم براي همه خواهد بود . او را براي سفر به دنياي عذاب آماده می کنند .

همگي در اندوه هستند . آنان که در جهان مردگان قرار دارند ناراحتند و ميدانند چه سرنوشت شومي در انتظار اين کودک است . کودکي که خود نيز ميداند به کجا قدم ميگذارد . بدون آنکه بخواهد قرباني ميشود . نميداند تقصير کيست که همه عالميان بايد عذاب کشند . در دنياي مردگان عزا و ناراحتي است . زيرا موجودي ديگر به عذاب رهنمود ميشود . ناخواسته بايد پا در اين جهان بگذارد .

از اينور همه در شادي هستند . در اين دنياي بي عدالت همه خوشحالند که فرزندي به اين دنيا سفر کرده تا شايد بار غم آنها را کم کند . اما کودک هرگز خوشحال نيست . گريه ابتدايي کودک همان چيزي است که هيچ کس نميداند جز آنان که در عالم اعلي زندگي ميکنند . گريه او نشانه ناراحتي از اين دنياي جديد است . گريه او سرشار از گفتمانهايي است که هر کس فقط پس از مرگ به آن پي ميبرد .

ميداند که حال ديگر بايد در اين دنياي ملال آور زندگي کند . گريه ميکند اما دريغا کسي که به فرياد او رسد . دريغا کسي که بفهمد که او چه ميگويد . فقط ميگويند که او گشنه است . نميدانند که او سير است . از همه چيز سير است . از اين دنيا که در آن قرار گرفته سير است .

حال همه با تعجب به او مينگرند . ولي او ميداند که چه خواهد شد . دوست دارد که فرار کند اما هيچ اراده‌اي از خود ندارد . در آغوش مادر قرار ميگيرد . احساس ميکند که شايد او تنها پناهگاهي باشد که ميتواند فشار عذاب اين دنيا را براي او کم کند . اما ميداند که سرنوشت شومي براي او و همه انسانهايي که خود را در اين دنيا به بيخيالي و خوش گذراني زده‌اند قرار دارد .

همه در جهان بالا ناراحتند . نوبت به ديگري ميرسد . باز هم نوبت بعد . باز هم يک قرباني ديگر . و اين چرخه‌اي است که ادامه دارد .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

 

لینک
چهارشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS