آيين رع پرستی و ايزيس پرستی !   

رع-را


يکي از نامهاي خورشيد يا ايزد خورشيد در مصر باستان . وي به شکل مردي با سر شاهين نشان داده ميشود که عصاي سلطنتي را به يک دست و آنخ( نماد زندگي ) را به دست ديگرش گرفته است . بر فراز سر او ؛ قرص خورشيد ديده ميشود .
رع به مدت هزاران سال ؛ بالاترين خداي مصريان بود . در (( کتاب مردگان )) ؛ رع به عنوان (( فرمانرواي آسمان ؛ فرمانرواي زمين ؛ سازنده مخلوقات ؛ خداي اولا که در ازل پديد آمد ؛ سازنده جهان ؛ خالق انسانها ؛ سازنده آسمان ؛ خالق نيل ؛ کوهها ؛ مردان و زنان و درندگان و رمه )) دانسته ميشود . مصريان معتقد بودند که اشکهاي رع به پيشينيان مردها و زنها مبدل شده است .
ايزيسايزدبانوي مصري ؛ همسر و خواهر اوزيريس ؛ که با اوزيريس و پسرشان حوروس ؛ تثليث خدايگاني را تشکيل ميداد . تنها سه خدايي که از کران تا کران مصر پرستش ميشدند . وي دختر سب و نوت ؛ و همسر وفاداري براي برادرش اوزيريس بود . هنگامي که اوزيريس به دست برادرش سث کشته شد ؛ ايزيس خود را وقف بازيافتن جسد او ؛ و سپس بازگرداندن او به زندگي کرد . اين داستان براي يونانيان که او را معادل دمتر ميدانستند ؛ مطلوب واقع شد و ايزيس را در اسکندريه ؛ خداي حامي دريانوردان ميدانستند . وي را همچنين تجسم ماه ميدانستند . وي مادر جهاني طبيعت ؛ والاترين ايزدبانويان ؛ ملکه نامها ؛ فرمانرواي خدايان ؛ نيايش شده به نامها و اشکال گوناگون ؛ دانسته ميشد . با گذر سالها ؛ مفهوم ايزيس تغيير کرد و به نمونه مادر و همسر و زن کامل بدل شد . طراحي هاي اوليه مادونا (مريم مقدس ! ) ؛ احتمالا از او گرفته شده است .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
پنجشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS