آيين ميترا پرستی ! اسطوره ميترا قسمت دوم ( پايان )   


سپس زن و مرد نخستين پديد آمدند تا نوع بشر را پديد آورند . ميترا سرپرست و آموزگار اين نسل شد . اما اهريمن بيماری و مرگ را بر آنها نازل کرد اما ميترا توانست در برابر او برخيزد . آنگاه اهريمن خشکسالی را پديد آورد و مردم را تشنه گذاشت . ميترا با کمانش تيری به سوی صخره ای رها کرد و چشمه آب از آن جاری شد . ميترا همچنين آدميان را از آتش سوزی سخت و طوفانی مهيب نيز نجات داد . بعد رسالت جهانی او در روی زمين پايان يافت و هنگام آن شد که به آسمان نزد پدر بازگردد . بنابراين ضيافت مقدسی به عنوان آخرين شام ميترا بر روی زمين برگزار شد و در آن ميترا و خورشيد مراسم تقديس جهان را به جای آوردند . سپس ميترا در گردونه خورشيد به آسمان عروج کرد .
آيين ميترا آيينی پيچيده و دارای تشرفی دشوار بود . يک ميترايی به ترتيب بايد هفت مرحله تشرف را پشت سر ميگذاشت : کلاغ ؛ مکتوم ؛ سرباز ؛ شير ؛ پارسی ؛ ارابه خورشيد ؛ پدر . شباهتهای بسيار آيين ميترا و مسيحيت ؛ نفوذ اين آيين در مسيحيت را به قوت تاييد ميکند . ميترايی ها معتقد بودند که اين زندگی ؛ پايان کار نيست و راهی است به سوی برکت ابدی . در روز واپسين ؛ مردگان به ندای ميترا سر از گور بر می آورند و در محکمه او اعمالشان داوری ميشود . روز مقدس ميتراييان يکشنبه ؛ و روز تولد ميترا ۲۵ دسامبر ـ کريسمس کنونی ) دانسته ميشد .
در پايان قرن چهارم ميلادی ؛ آيين ميترا به شدت سرکوب شد و مهرابه ها و غارهای آنها ويران شد و بيشتر پيروان ميترا به مسيحيت و يا آيين مانی روی آوردند .

سخن نگارنده

همانجور که ديده شد شايد بشه اينطور گفت که اين آيين يا دين يا مذهب يا هر چيز ديگه ای که بشه اسم روش گذاشت يکی از آيينهايی است که چند پيامبر رو توش داشته و همچنين به خدا هم معتقد بوده اند .

ميتوان خشک سالی رو که ميترا آدمهای اوليه رو در برابر اون حفظ کرد به خشکسالی مصر در زمان يوسف پيامبر تشبيه کرد و ميترا را به خود يوسف پيامبر تشبيه .
همچنين ميتوان ميترا را به نوح پيامبر تشبيه کرد که آدمها رو از طوفان عظيم نجات داد .
و ميتوان ميترا را به عيسی تشبيه کرد به دلايل مختلف : ۱) در اين آيين از خداوند به عنوان پدر نام برده شده ؛ مانند مسيحيت که خداوند پدر عيسی هست . ۲) آخرين شام ميترا در زمين را ميتوان به آخرين شام عيسی و عشای ربانی تشبيه کرد . ۳) عروج ميترا به آسمان نيز بی شباهت به عروج مسيح و رستاخيز مسيح نيست . ۴ ) روز مقدس مسيحيان همانند ميتراييان يکشنبه است . ۵) روز تولد ميترا همانند کريسمس ۲۵ دسامبر است .

با توجه به گفته های فوق بنده ؛ ميتوان بدينگونه تصور کرد که در اين آيين چند پيامبر را در قالب يک ميترا در آورده اند و يا اينکه پيامبران مختلف شخصيتهای جداگانه ميترا بوده اند .
در ضمن ميتوان گفت با وجود اين همه تشابه بين مسيحيت و آيين ميتراپرستی مسلما؛ مقدار زيادی از اين آيين در دين مسيحيت به کار رفته است که خود مدعای اين گفته است که دين مسيحيت تحريف زيادی شايد از ابتدای کار دارد .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
یکشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS