آسمان در حال اشک ريختن است !
و از چشمهای فرشتگان خون ميچکد .
دوزخ در حال سوزاندن افراد گنهکار .
و بهشت بدون انسان !
تاريکی قلب نور را ميشکافد .
و در فراسوی معنويت خدا به نظاره مينشينيم !
رد پاهايی که بر مزار ما ميرويد .
و خدا همچنان نظاره گر مرگ انسانها .
و اين عدالت معنوی مرده است
و من گريه ميکنم هنگامی که فرشتگان سقوط ميکنند
به درون جنگل تاريک مرگ !

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
سه‌شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS