آيين ميترا پرستی ! اسطوره ميترا قسمت اول   

سلام !

اين بار درباره يکی از آيينهای قديمی به نام آيين ميترا پرستی براتون مينويسم .

ميترا - مهر - ميثره

ميترا از خداياين بزرگ هندو-ايرانی است که در اوستای زردشت ؛ به شکل ايزد در آمد و بعدها در روم جايگاه ويژه ای يافت و در زمره خدايان برجسته رومی برآمد . در وداها ايزد روشنايی الهی و در اوستا بزرگترين ياور اهورامزدا شد . آثار آيين ميترا در سرتاسر روم و حتی در انگلستان به دست آمده است .
ميترا به معنای دوست و ياور است . ميترای ايرانی ؛ ايزد پيمان و وفای به عهد ؛ نگهبان عدل و داد و دمشن هميشگی (( مهر دروج )) يعنی پيمان شکن است . وی ايرانيان را در جنگ عليه دشمنان ايران پيروز ميکند و از ستايندگان راستی و درستی ( اشا ) دفاع ميکند . ميترا را در بعضی منابع ايزد نور خورشيد ناميده اند که سحرگاه پيش از طلوع آفتاب ظاهر ميشود و خورشيد را در گذر از فراز زمين ياری ميکند . او دشمن تنبلی نيز هست . داور خير و شر است و فريب دادن او ناممکن و ايزدی بسيار قدرتمند است . در ميان آرياييان لقب (( فراخ چراگاه )) را دارد و کسانی که در پيمان خويش با ميترا استوار باشند ؛ ميتوانند در چراگاههای فراخ او با خيال آسوده گله بچرانند . او کيفردهنده عهدشکنان و سست پيمانان است . سواز گردونه ای هست که اسبهای سفيد با يراق نقره و طلا آن را ميکشند . سايه ندارد . هزار گوش و ده هزار چشم دارد و بر فراز کوه هرابرازائيتی ( البرز ) زندگی ميکند .
آيين ميترا پرستی از کهنترين آيينهای دينی جهان است که در آن اسطوره ميترا بدينگونه است :

ميترا از تخته سنگی در کنار رودخانه و زير سايه درخت انجيری به دنيا آمدو هنگام تولد دشنه ای در يک دست و مشعلی روشنگر در دست ديگر داشت . ابتدا از برگهای درخت انجير برای خود جامه ای ساخت و سپس تصميم گرفت بر موجوداتی که قبل از او آفريده شده بودند چيره شود .
اول با خورشيد زورآزمايی کرد و با او پيمان دوستی و مودت بست و از آن پس ميترا و خورشيد همواره يکديگر را ياری دادند . سپس به گاو نخستين حمله برد . گاو عظيم در کوهساری چرا ميکرد . ميترا شاخ او را گرفت و بر پشتش سوار شد . گاو شروع به دويدن کرد اما ميترا محکم بر پشت گاو نشسته بود . سپس به علت تلاش زياد گاو خسته شد و تسليم گشت . ميترا گاو را به غاری برد ولی گاو توانست از غار بگريزد و به چراگاههای کوهستان بازگردد .
در اين هنگام خورشيد پيک خود ؛ شاهين را به کمک ميترا فرستاد تا گاو نخستين را از پای در بياورد . ميترا گاو را دنبال کرد و گاو در حال فرار کردن به غاری رسيد که از آن فرار کرده بود و ميترا به او رسيد . سپس با دستی منخرين گاو را گرفت و با دست ديگرش دشنه را در پهلوی گاو فرو برد . در اين لحظه معجزه ای رخ داد و از اعضای بدن و خون گاو نخستين ؛ تمام گياهان سودمند و انواع چارپايان پديد آمدند و روح گاو يا (( گئوش اورون )) برای تقبل حراست چارپايان به آسمان رفت . نطفه گاو توسط ماه جمع و در آن تطهير شد که به صورت جانوران سودمند در زمين پراکنده ميشوند .

Bye & Die

-=Shadows Move In The Dark =-
لینک
یکشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS