تحريفات !   


سلام !
امروز ميخوام درباره تحريفها در دين مسيحيت براتون بنويسيم ! البته ميدونيد دين مسيحيت و دينهای قبل از اون خيلی تحريف توی کتاب آسمونيشون و همچنين خود دين به وجود اومده . درباره قرآن هم من نه ميگم تحريف شده و نه ميگم تحريف نشده بلکه ميگم ميتونه تحريف شده باشه !

در انجيل نوشته شده که عيسی در گلگتا ( جلجتا ) مصلوب شد و در کنار وی نيز ۲ دزد مصلوب شدند .

و همچنين آن دو دزد نيز که با وی مصلوب بودند وی را دشنام ميدادند
( انجيل متی باب ۲۷ آيه ۴۴ )


و يکی از دزدان که با وی مصلوب شده بودند وی را دشنام ميداد و ديگری هيچ نميگفت .
( انجيل لوقا )


شايد اين يک کلمه زياد مشکل ساز نباشه ولی کسانی که دم از تحريف نشده بودن انجيل ميزنند بايستی توجه داشته باشند که هيچ تغييری در آن به وجود نيامده باشد .

و الوهيم آدم را به صورت خويش آفريد و به صورت خدا او را آفريد و ايشان را مرد و زن آفريد
( سفر آفرينش ؛ کتاب مقدس . باب اول . آيه ۲۷ )


و يهوه گفت : خوب نيست آدم تنها باشد ؛ به جهت او ياوری مناسب خواهم ساخت
( سفر آفرينش ؛ کتاب مقدس . باب دوم . آيه ۱۸ )


امروز مشخص شده که بابهای ۱ و ۲ از کتاب مقدس رو ۲ نويسنده مختلف نوشته اند . و در حقيقت دو روايت مختلف از آفرينش است . باب اول حدود سال ۷۰۰ پيش از ميلاد ؛ توسط کاهنان يهودی خلق شده است که خدا را الوهيم بيان ميکند . اما باب اول مربوط به پس از ميلاد است که خدا را يهوه مينامند .
خوب اين ۲ نمونه از تحريفهايی بود که توی انجيل به وجود اومده بود . البته تحريفهای ديگه ای هم وجود داره اما خوب هنوز به شخصه نديمشون که بخوام ذکر کنم .
Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
یکشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS