نگاهی به دين زرتشت ((قسمت چهارم))   


حقوق بشر

در آيين زرتشت ؛ انسانها از هر نژاد ؛ مليت و قوم ؛ با هر زبان و رنگ پوست ؛ دين و عقيده از حقوقی برابر برخوردارند . برتری طلبی دينی ؛ قومی و نژادی ؛ در اين آيين نيست . زرتشت تنها عامل برتری را پايبندی به قانون اشا و پيروی از انديشه ؛ گفتار و کردار نيک ميداند . از ديدگاه اشو زرتشت ؛ خداوند همه انسانها را آزاد آفريده و آنها را از نعمت آزادی و خرد برخوردار ساخته تا با بهره گيری از انديشه خويش ؛ ديدگاه و پيشنهادهای گوناگون را مورد ارزيابی قرار دهند و با اختيار کامل بهترين راه را در زندگانی برگزينند . چنانکه انسانها از آزادی انديشه و بيان برخوردارند ؛ از حق آزادی در انتخاب دين و آيين نيز بهره مند هستند . وقتی انسانها از حقوقی مساوی برخوردار باشند ؛ زن و مرد نيز در تمام مراحل مادی و مينوی زندگی حقوقی برابر دارند.


جبر و اختيار

فلسفه دين اشو زرتشت ؛ بدون هيچگونه کم و کاستی ؛ از اختيار يا آزادی گزينش جانبداری ميکند و از ((جبر)) سخن نميگويد . در اين نگرش نظريه (( گناه آغازين )) هم مانند نظريه (( جبر )) پذيرفته نيست . به اين ترتيب ؛ همه بدون گناه و پاک به اين دنيا قدم ميگذارند و هر کس با انتخاب راه خود ؛ زندگی و آينده خويش را رقم ميزند . انسان با هرگونه توانمندی جسمی ؛ روحی و خانوادگی پس از زاده شدن بايد تلاش کند تا زندگی را برای خود سامان بخشد ؛ با رنجها و کاستيها مبارزه کند و آنها را سرنوشت در زندگی به حساب نياورد.
کيش اشو زرتشت دين آزادگی ؛ آيين داد و اميد است . برای نمونه گات ها؛ انسان را به گزينش منش نيک ؛ رهبر دانا ؛ دوست خردمند و همسر اشو سفارش ميکند ولی وادار نميسازد . دين زرتشت به هر شخص به عنوان فرد ارج ميگزارد . آزادی و اختيار يکی از با ارزشترين داده اهورايی است و هيچ کس حق گرفتن آن را ندارد .


حفظ محيط زيست

در راستای قانون اشا ؛ انسان در برابر جهان هستی و آنچه در آن روی ميدهد مسئول است و بايد از تخريب منابع مادی و معنوی جهان هستی بپرهيزد . يکی از نمودهای انديشه نيک در اين آيين که بر آن بسيار سفارش شده حفظ محيط زيست است . بر همه پيروان آيين زرتشت ؛ پاسداشت زيستگاه خود يا به عبارتی گرامی داشت چهار (( آخشيج )) پاک کننده که عبارتند از : آب ؛ آتش ؛ خاک و هوا بايسته است ؛ الوده کردن و بهره گيری نادرست يا بيهوده از آنها جزو کارهای ناشايست در باور زرتشتيان به شمار می آيد .


پيام زرتشت

اشو زرتشت در رسانيدن پيام اشا به مردم ؛ نياز به هيچ معجزه ای نداشته است . او نه با معجزه بلکه با زبان خرد و منطق با مردم سخن گفته است . اشو زرتشت ؛ پيام اهورامزدا را به زيبايی و رسايی در سروده های خويش آورده است . گات ها ؛ که نخستين سرودهای شعرگونه جهان است از روش درست زيستن و رستگار شدن سخن ميگويد . گات ها ؛ انديشه پرور و خردگرا است و برای همه انسانها در هر زمان و مکان ساده ترين و بهترين الگوی رفتاری را به گونه منطقی و به دور از هر گونه پندارهای خرافی و نادرست بيان کرده است .
گات ها يعنی (( سرودهای پاک )) . اين معنی را مردمی که پيام اشوزرتشت را به کار بسته اند ؛ بر پايه ايمان و درک خود بر آن گذاشته اند . پيام گات ها در بيان اشو زرتشت ؛
مانتره است که (( کلام انديشه برانگيز )) معنی ميدهد .
از ديدگاه گات ها ؛ زندگی مادی انسانی بايستی با طبيعت سازگار و هماهنگ باشد و در بينش مينوی ؛ انسان بايد با ياری وهمون دريچه دل خود را به سوی راز هستی بگشايد تا روشنايی حقيقی را مشاهده کند .
سخن گات ها تنها برای دانايان است زيرا نادان و جاهل ؛ بر پايه احساسات تند و بی منطق خود حرکت ميکند و گوش شنوايی برای پيام اهورايی ندارد . هنگامی که دانا انديشه راستی را می آموزد ؛ بايد دانش و بينش خود را به ديگران به ويژه افراد ناآگاه برساند تا پنداربافی و خرافات از جامعه انسانی رخت برکند .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-
لینک
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS