شيطان پرستی ۲ :

در ادامه به قسمتهايی ترجمه شده از انجيل شيطان پرستان که از کتاب The Witches گردآوری شده اشاره ميشود . البته مانند همه کتب در اديان مختلف اين کتاب نيز به ستايش شيطان و قدرت طلبی از او میپردازد . همانطور که گفته شد در اين کتاب کلمات و جملات عبری نيز وجود دارد . اين دعاها اکثرا در مراسم های شيطان پرستی مورد استفاده قرار ميگيرد :

((‌ به نام خدای بزرگ ما ؛ شيطان ؛ به شما فرمان ميدهم که از دنيای سياه بيرون آييد . به نام چهار شهريار سياه جهنم ؛ پيش آييد . شيطان ؛ جام باده لذت را بردار . اين جام پر از اکسير زندگی است ؛ و آنرا با نيروی جادوی سياه انباشته کن . اين نيرو در سراسر عالم کائنات وجود دارد و حامی آن است . آمين ))

(( ای دوست و همدم شب ؛ تو از صدای سگ ها و ريختن خون شاد ميشوی ؛ تو در ميان سايه های قبور ميگردی ؛ تو تشنه خون هستی و بشر را تهديد ميکنی گور گومورو ؛ ماه هزار چهره ؛ به قربانيان ما با نظر مساعد بنگر . دروازه های جهنم را بگشا و بيرون بيا ... ))

همانطور که مشخص است انجيل شيطان پرستی کتاب خاصی نيست و همانند همه کتب اديان به ستايش و تسبيح و درخواست کمک از پروردگار خود ميکند . لذا نميتوان گفت اين کتاب نوشته های پيچيده ای است که هيچکس توان فهم آن را ندارد . البته اين درست است که جملات عبری و یونانی در اين کيش وجود دارد اما مسلما آنچنان مورد توجه نيست زيرا اکنون انجيل مسيحيت نيز در خود حاوی کلمات عبری است که دکترين کليسای رم آن را بسيار رواج ميدهند .

يکی از اعمال انجام شده در مراسم پيوستن عضو جديد به شيطان پرستان که البته همچين عملی در جادوگری نيز وجود دارد ۵ بوسه مقدس است . اين ۵ بوسه توسط همسر يا خود کشيش به بدن شخص عضو شونده زده ميشود که باعث خير و برکت او ؛ تقدس او در بين شيطان پرستان ؛ تشکر از وی به منظور عضو شدن و در نهايت قبول فرد عضو شونده است . شخص جديد در وسط پنتاگرام ( چه در جادوگری و چه در شيطان پرستی و در هر دو پنتاگرام ) زانو ميزند در حاليکه کاملا عريان است . بوسه ها بر زانو ؛ الت تناسلی ؛ سينه ها و لبان شخص جديد زده ميشود . قبلا هم گفته شد که در اين دين اعتقاد خاصی و احترام خاصی به اندام تناسلی قائل هستند زيرا زندگی و جهان را بدون وجود آن پوچ ميدانند و آن را تضمين بقای بشريت ميدانند . البته قابل تامل است که تضمين بقای آدميت به وجود آن بستگی دارد اما افراط و تفريط در هر دينی وجود دارد و خواهد داشت .

و در نهايت به ۱۱ قانون شيطان پرستی میپردازيم :

1) Do not give opinion or advice unless you are asked.

نظرات يا نصيحت هايت را ابراز ندار جزاينکه درخواست کنند

2) Do not tell your troubles to others unless you are sure they

want to hear them.

آزارهائي که ميخواهي بدهي به ديگران نگو جزاينکه مطمئن باشي آنها ميخواهند گوش بدهند.

3) When in another's lair , show him respect or else do not go there.

وقتي در مکاني ديگر هستي احترامشان را حفظ کن وگرنه به آنجا پاي نگذار

4) If a guest in your lair annoys you,treat him cruelly and without mercy.

اگر مهماني در استراحت گاهت است که تو را ميرنجاند ، او را مورد ستم خويش قرار بده ، بدون هيچگونه رحمي.

5) Do not make 3exual advances unless you are given the mating signal.

سکس پيشرفته نداشته باش , مگراينکه به تو اشاره‌اي شود يعني طلب شود.

6) Do not take that which does not belong to you unless

it is a burden to the other person and he cries out to be relieved.

کاري که به تو تعلق ندارد ، نگير. جزاينکه مسئوليتش با شخص ديگري باشد و او فرياد ميزند و کمک ميخواهد.

7) Acknowledge the power of magic if you have employed it successfully

to obtain your desires. If you deny the power of

magic after having called upon it with success,

you will loose all you have obtained.

قدرت جادو را تصديق کن اگر آن را به طور موفقيت آميزي براي تحقق آرزوهايت استفاده ميکني.

اگر قدرت جادو را رد کني بعد از فراخواندن آن با موفقيت ، تمام خواسته هايت باطل ميشود

8) Do not complain about anything to which you need not subject yourself.

ناله نکن درباره کاري که احتياج نداري تحت تسلط تو باشد.

9) Do not harm little children.

به کودکان کوچک صدمه نزن .

10)Do not kill non-human animals unless attacked or for your food.

به هيچ حيواني صدمه نزن مگر براي غذايت يا دفع حمله اش .

11) When walking in open territory,bother no one.

If someone bothers you,ask him to stop.

If he does not stop,destroy him.

وقتي درسرزمين‌اي قدم ميزني ، براي کسي مزاحمت ايجاد نکن اگر کسي برايت دردسر درست کرد ، به او اخطار بده اگر به کارش پايان نداد ، او را نابود کن.

متن بالا توسط چندين نفر قبلا ترجمه شده است لذا قانون کپی رايت رعايت ميشود . به هر حال ۱۱ قانون مهم شيطان پرستی در بالا اشاره شد و همانگونه که از بندهای ۹ و ۱۰ برداشت ميشود اين است که اين قوانين توسط شيطان پرستان جديد وضع شده است زيرا همچنان شاهد قربانی کردن انسانها در مراسم شيطان پرستی قديمی و قرون وسطايی و سلاخی حيوانات هستيم .

بحث وجود یا عدم وجود شیطان شاید خود بحث گسترده ای باشد اما خوبی وجود دارد همانطور که بدی وجود دارد ؛ اهریمن وجود دارد همانطور که اهورامزدا وجود داشت و ابلیس وجود دارد همانطور که خدا وجود دارد . البته همانطور که هر انسانی در خود خوبی دارد و خدا نیز مظهر خوبی محصوب میشود یعنی هم خدای درونی داریم و هم خدای بیرونی ؛ قطعا بدی و شیطان نیز هم درون انسانها وجود دارد و هم به صورت خارجی آن . پس اینکه بگوییم شیطان و اهریمن فقط و فقط خارجی است و همان فرشته مغضوب بارگاه آفریدگار است و یا اینکه بگوییم شیطان فقط اعمال بدی و نفس بد انسان هستند که درون آدمی وجود دارند حرفی عبث و بیهوده است . شیطان معنوی و مادی به هر دو صورت وجود دارد . مهم انسان هست که باید تصمیم بگیرد که از آن پیروی کند یا آن را از خود براند . البته شیطان پرستی به طور کلی مخصوصا شیطان پرستی قرون وسطایی در سطح وسیع محکوم است ( به قول یکی خدا پرستان دیوانه اند و شیطان پرستان از آنها نیز احمق تر -- فقط نقل قول بود امیدوارم باعث ناراحتی کسی نشود ) به هر حال ضمن احترام به هر دینی و پیروان آن دین بهتر است مزایا و معایب و نقصهای هر دینی را قبول کنیم تا بهترین را انتخاب کنیم .

در اين قوانين نکته های زيادی وجود دارد و شايد خوبی و بدی هيچکدوم از آنها را واقعا نميتوان رد کرد . شايد خيلی از قوانين آنها از قوانين موجود در اديان الهی همچون مسيحيت و اسلام بهتر و قابل پسندتر باشد . به همين علت است که دين عبارت است از برگزيده ای از بهترينهای اديان مختلف . شايد خيلی ها شيطان پرستی را در قربانی کردن انسانها ببينند و بدينگونه بر اين دين غرض بورزند و بر آن ايراد گيرند اما همانطور که در اين ۲ قسمت درباره شيطان پرستی توضيح داده شد شيطان پرستی مخصوصا شيطان پرستی جديد مطلقا بد و دور از انسانيت نيست . پس بهتر است قبل از اينکه از دينی يا مکتبی پيروی کنيم و يا با آن به مبارزه برخيزيم تمام ابعاد وجودی آن را در حد امکان شناسايی کنيم تا بی دليل کاری را انجام ندهيم .

اميد است درباره دنيا و دين اطراف خود بيشتر بينديشيم و دينی را برگزينيم که راه سعادت و کمال انسان را در خود داشته باشد .

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS

   شيطان پرستی !   

 

شيطان پرستی                    Satanism

 

مقدمه :

سلام !
روزگار عجيبی است ؛ هر گوشه توی هر خيابان يا بين دوستان رو که نگاه ميکنی درباره اين کلمه ميشنوی ؛ مخصوصا در بين کسانی که ادعای متال بازی و گوش کردن به موسيقی متال به خصوص سبک بلک متال را يدک ميکشند . متاسفانه در مملکت ما هر چيزی بدون اينکه واقعا درباره همه ابعادش صحبت بشه و فقط به خاطر اينکه باعث معروفيت ميشود مورد پذيرش قرار ميگيرد . البته اميدوارم اين صحبتهای من باعث ناراحتی دوستان نشود اما چيزی که الان در جامعه مشاهده ميشود باب شدن شيطان پرستی و انداختن پنتاگرام در گردن است . از موضوع اصلی خارج نشويم ؛ اينجا نه مکتبخانه است و نه مدرسه و نه ميزگرد موضوعات اجتماعی و کلا اين وبلاگ به چيز ديگری میپردازد نه موضوعات اجتماعی !!!
در ابتدا طبق همه نوشته ها اعلام ميکنم بنده نه ترويج اين دين را انجام ميدهم و نه آن را رد ميکنم و بازهم ميگويم دين چيزی است متشکل از همه اديان الهی و غيرالهی و برگزيدن بهترين آنها ؛ لذا اميدوارم کسی به وبلاگ تهمت ترويج و یا مبارزه با دينی ( اسلام ؛ مسيحيت ؛ يهود ؛ شيطان پرستی و ... ) را نزند . کپی از مطالب وبلاگ بدون ذکر نام نويسنده و وبلاگ مستوجب هولناکترين نفرينهاست !

تاريخچه (History) :

شايد عده ای شيطان پرستی را دينی مدرن و نهايتا مربوط به قرن ۱۶ - ۱۵ ميلادی بدانند اما واقعيت چيز ديگريست . شايد بتوان تاريخچه شيطان پرستی را به قرون اوليه پيدايش آدمی نسبت داد . البته شواهد به دست آمده اين حرف را تصديق ميکند که شيطان پرستی در نواحی امريکای لاتين ؛ امريکای جنوبی و افريقای مرکزی به قرن ها قبل از ميلاد مسيح برميگردد و قبايلی که آثاری از آنها باقی مانده است اين احاديث را تصديق ميکنند . در اکتشافات به دست آمده در امريکای جنوبی يکی از قبايل اين قاره که اعتقاد بسياری به خوب و بد داشتند شيطان را پرستش ميکردند و حتی قربانی هايی را از انسان به شيطان هديه ميکردند که هنوز مکانهای انجام مراسم قربانی هنوز وجود دارد و اجساد موميايی به دست آمده و نوع کشته شدن ها نشانگر قربانی شدن اين انسانها (که در آنها بيشتر زنان به چشم ميخورند) است . در افريقای مرکزی و در دشتها و کويرهای سوزان اين قاره نيز در قبايلی که معروفترين آن قبيله اوکاچا (اگر درست گفته باشم) شيطان به عنوان قدرت مطلق زمين و آسمان و پديد آورنده آن و خدای خشم و نفرت پرستش میشد و حتی قربانی هايی نيز در مواقع خاص به آن اهدا ميشد . ذکر اين نکته ضروری است که زمان قربانی کردن انسانها در برابر شيطان لحظه های خاصی بوده است که اکنون چند زمان آن به صورت علمی توجيح علمی پيدا کرده است . که در عنوان های بعدی توضيح داده خواهد شد . تاريخچه شيطان پرستی به سالهای بسيار دور بر ميگردد که بعدها اين دين و سنت به صورتهای ديگر نمود پيدا کرد که چيزهايی از گشذته چه با تحريف و چه بدون تحريف دست به دست در حال عبور همراه با زمان است . البته شيطان پرستی در زمان پيدايش زبان و خط و زمان مادها ؛ سومريان ؛ بابليان و ... نيز ادامه داشت تا در قرون ۱۴ -۱۵ ميلادی شيطان پرستی نوين به وجود آمد .

مبدا شيطان پرستی :

مبدا شيطان پرستی قديمی همانطور که گفته شد به قرون اوليه آدمی برميگردد اما چگونه ؟ در زمانهای قديم طبق ديگر نوشته های اين وبلاگ که توضيح داده شد انسانها در برابر هر چيزی که قدرت مقابله با آن را نداشتند تسليم ميشدند و سجده ميکردند . شيطان پرستی قديمی بر اساس سنتهای خداپرستی و شيطان پرستی واقع نشده است و نميتواند اينگونه باشد لذا آنها برای اينکه در مقابل قدرتی بزرگ سجده کنند و مسلما اين قدرت در شب از عظمت مخصوصی برخوردار بوده است به ستايش و پرستش موجودی فوق طبيعی و دهشتناک که قدرت فوق العاده ای دارد میپرداختند که مبدا شيطان پرستی قديمی را به وجود آورد .
اما مبدا شيطان پرستی جديد ؛ ذکر اين نکته ضروری است که اين مبدا دقيقا مانند قضيه وجود ابتدايی مرغ و تخم مرغ بوده است که آيا واقعا در ابتدا شيطان پرستی وجود داشته است يا در ابتدا جادوگری وجود داشته است ؟ اما عنوانی که مسلما قدرت بيشتری دارد اين است که جادوگری ابتدا جود داشته و سپس شيطان پرستی نوين از آن شکل گرفته است . شيطان پرستی جديد را پاره ای از انگليسيان که گفته ميشود از نجيب زادگان بوده اند به راه انداخته اند برای اينکه از قدرت شيطان و قدرت تاريکی بهره ببرند . و پس از آن مراسم شيطان پرستی نوين برگزار ميشود . در حقيقت شيطان پرستی نوين از انگلستان و در حدود قرون ۱۵-۱۶ ميلادی به وجود آمد البته تغييرات بسياری نسبت به شيطان پرستی قديمی و قرون وسطايی داشت و کرده است اما به هر حال استفاده از قدرت شيطان همچنان باقی مانده است و اين چيزيست که نميتوان خط بطلانی بر روی آن کشيد .

معنی شيطان پرستی :

شيطان پرستی به معنی پرستش شيطان به عنوان قدرتی فوق العاده قوی و بسيار قويتر و موثرتر از نيروهای خوب دنيوی همچون خدا است . در شيطان پرستی شيطان به عنوان نماد قدرت و حاکميت بر روی زمين . قدرتی به عنوان برترين قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و اين دنيايی را که به عنوان دوزخ برشمرده ميشود را قانونمند کند . در شيطان پرستی ؛ معنی شيطان پرستی غير از استفاده از شيطان به عنوان قدرت تاريک و مطلق از نيروها و اجنه و روح های پليد و شيطانی نيز برای رسيدن به اهداف خود استفاده شود . و در نهایت معنای شیطان پرستی ؛ پرستش قدرت پلیدی و قدرتمند است .

شيطان پرستی قديمی (Ancient Satanism) :

شيطان پرستی قديمی شيطان پرستی ای است که به قرون وسطا برميگردد ؛ با اينکه همانطور که در تاريخچه شيطان پرستی ذکر گرديد شيطان پرستی به قبل از ميلاد مسيح برميگردد اما اصولا شيطان پرستی قديمی را مربوط به قرون وسطا ميدانند و بنده نيز طبق اين تقسيم بندی صحبت خواهم کرد . موضوعی که امروزه درباره شيطان پرستی قديمی وجود دارد و در برخی کتابها ديده ميشود به اين مطلب برميگردد که اصولا شيطان را کليسا به وجود آورد تا تمام بديها و پليديها را به آن نسبت دهد تا به نوعی هم خدمتی به بشريت کرده باشد و گناهان را از خود دور کند . و جادوگران را نيز که در قرون وسطا از قدرت زيادی برخوردار بودند با عنوان جادوگران سياه به عنوان پيروان شيطان معرفی کند تا هم گناهان را دفع کند و هم قدرت جادوگران را کم کند .
البته اين يک نظريه ای است که آنچنان که بايد و شايد نميتواند قدرت داشته باشد و انسان را حداقل از لحاظ فکری ارضا کند . زيرا قبل از مسيحيت و در زمانهای ابراهيم و موسی و حتی بسيار قبل از آنها شيطان پرستی وجود داشته و چيزی به عنوان شيطان مسلما وجود دارد زيرا اگر وجود نداشت هيچگاه آدم و حوا به زمين سقوط نميکردند ! پس نظريه فوق را ميتوان نظريه ای مغرضانه نسبت به مسيحيت و کليسا خواند ( البته کارهای نفرت انگيز بزرگان دينی اديان مختلف چون مسيحيت و اسلام و حتی کليساها و ... هيچگاه قابل گذشت نيست ) که ميتوان اين نظريه را رد کرد .
شيطان پرستی قديمی از لحاظ معنی و از لحاظ اعمال انجام شده مسلما با شيطان پرستی کنونی بسيار تفاوت دارد . با آنکه عده ای بسيار زياد و شايد بتوان گفت چيزی که به عنوان شيطان پرستی امروزه در جوامع گوناگون و در نظر مملکت ما قرار دارد شيطان پرستی قديمی يا قرون وسطايی است که اين شيطان پرستی به طور کلی محکوم شده است و شيطان پرستی جديد با آن به مبارزه برخواسته است اما خوب هنوز عده زيادی آن را قبول دارند و به آن احترام ميگذارند و قوانين آن را اجرا ميکنند . ( همانند سنی و شيعه در اسلام و پروتستان و کاتوليک در مسيحيت ) درباره اعمال انجام شده در شيطان پرستی قديمی نيز در مبحث خود بحث خواهد شد . شیطان پرستی قدیمی استفاده از کمک شیطان در کارهای زیان آور و کمک به برخی پادشاهان در جنگها بوده است و حتی همسر پادشاه فرانسه در قرن ۱۳ میلادی برای نجات شوهر خود از مرگ مراسم شیطان پرستی قرون وسطایی را انجام داد . شیطان پرستی قدیمی اعتقاد دارد که شیطان وجود دارد و قدرت او عظیم ترین قدرت بر روی جهان است . اصل شهوترانی و ارضای جنسی اصل لاینفک این مراسم است . شیطان پرستی قدیمی مخالف با مسیحیت و کلیسا است و دقیقا در مراسم خود اعمال ضد مسیحیت را انجام میدهد . آنها به مسیحیت و کلیسا اعتقادی ندارند و آنها را عامل بدبختی مردم میدانند . آنها میگویند مسیح پیامبری بود که باید زمین را آباد میکرد و مردم را به راه راست میبرد اما تنها کاری که انجیل انجام داده دروغگویی و رواج بدی در جامعه است ! آنها قربانی انسان را امری ضروری برای آرامش و احترام به شیطان میدانند و در این میان دختر بچه ها بهترین قربانی برای شیطان هستند . ریختن خون در این مراسم نشانه تقدس این مراسم است ( همانند نوشیدن شراب در عشای ربانی مسیحیت که به عنوان نشانه تقدس و خون مسیح است ! ) . انجام اعمال شهوترانی در این مراسم اعمالی است که باید حتما بدان پرداخته شود چون در شیطان پرستی قدیمی ارضای حس جنسی یکی از مهمترین عوامل است و البته با توجه به اینکه شیطان پرستان قدیمی بدترین اعمال را برای مبارزه با خدا ؛ مسیح و شیطان انجام میدادند لذا امور جنسی نیز به بدترین و فجیع ترین نوع خود انجام میگرفت . آنها به جهنم اعتقادی نداشتند و میگفتند جهنم همین دنیایی است که در آن زندگی میکنیم لذا بدترین گناهان را در مراسم خود انجام میدادند . شیطان پرستان قدیمی شیطان را موجودی با هویت خارجی میدانند .

شيطان پرستی جديد (New-Satanism) :

شيطان پرستی جديد همانطور که گفته شد در انگلستان به وجود آمد و البته زياد نيز تعجب برانگيز نيست زيرا انگليس يکی از کشورهايی است که جادوگرانی بسياری را داشته است و البته وجود اهالی باستانی آسياي ميانی و خاورميانه و همچنين اهالی يونان باستان در انگليس ثابت شده است زيرا از اکتشافات به دست آمده در برخی محل های برگزاری مراسم شيطان پرستی و جادوگری در انگليس نظير محل استون هنج آثاری از تمدن ايران و يونان پيدا شده است و همچنين در کتب شيطان پرستی و جادوگری کلمات عبری ؛ يونانی و فارسی ( البته هيچکدام نه به صورت کنونی ) وجود دارد . شيطان پرستی جديد بر خلاف شيطان پرستی قديمی اعتقادی به وجود شيطان خارجی ندارد بلکه شيطان پرستی جديد شيطان را در طبيعت و در وجود هر انسانی ميداند و اين باطن هر کسی است که شيطان در آن وجود دارد و مراسم شيطان پرستی جديد مراسمی است برای دعوت از شيطان باطنی و حس اهريمنی درونی است که با اعمال جنسی آرام و ارضا ميشود . آنها جسم پرست هستند و اعتقاد دارند هر آنچه که وجود دارد مديون آلت تناسلی آدميست و ديگر اينکه انسان بايد کاملترين لذت جسمانی و جنسی را در اين دنيا ببرد . آنها معتقدند به زندگی پس از مرگ ؛ و آن اينکه بعد از مرگ روح کسانی که در دنيا لذت جسمانی لازم را نبرده اند به اين دنيا برميگردد و لذت جنسی خود را کامل ميکند . در مراسم شيطان پرستی جديد مخلوطی از اسپرم به همراه ادرار به عنوان آب مقدس بر روی حاضرين پاشيده ميشود ( همانند آب مقدس در مراسم عشای ربانی مسيحيت ) . و البته در شیطان پرستی جدید اعتقادی به قربانی کردن انسان و حتی حیوان وجود ندارد .

انجيل شيطانی و کليسای شيطان (Satanic Bible & Church Of Satan) :

انجيل شيطانی کتابيست که شيطان پرستان از آن برای عبادت و دعاهای خود و همچنين استفاده در مراسم خود استفاده ميکنند . اين کتاب شامل کلمات عبری و یونانی و انگلیسی  است که برخی از اين کلمات هنوز معنی دقيق آن کشف نشده است اما چيزی که ميتوان فهميد اسامی شيطان و دعوت از او برای قدرت دادن به شيطان پرستان است . در اين کتاب بسياری از دعاهای آن بر خلاف دعاهای مسيحيت و انجيل است و همچنين بسياری از شعائر آن برای قدر نهادن به عظمت و قدرت شيطان به عنوان قدرت مطلق است .
کليسای شيطان پرستی در قرون وسطا به عنوان مکانی برای انجام مراسم شيطان پرستی استفاده ميشد و جايی بود که در آن تنها و تنها محل قرارهای شيطان پرستان قديمی و انجام مراسم خود در آن بود . اما امروزه کليسای شيطان پرستی محلی است برای عبادت شيطان پرستان که اکثرا به صورت زير زمينی به کار خود ادامه ميدهند و در شيطان پرستی جديد اين مکان به نام کليسای شيطان برای انجام مراسم ارضای جنسی مورد استفاده قرار ميگرفت که اکنون محليست برای انجام اکثر مراسم شيطان پرستی جديد .

اعمال و زمان شيطان پرستی :

زمان شيطان پرستی در زمانهای بسيار قديم و قرون اوليه آدمی در چندين زمان انجام ميگرفت : اولين زمان هنگام کسوف و خسوف بود ؛ بر اين تصور که شيطان و خدای تاريکی از انسانها عصبانی هستند و منتظر هديه خود و اگر برای آنها قربانی انجام نميگرفت خدای تاريکی و شيطان تمام انسانها را قتل عام ميکردند لذا برای آرامش شيطان قربانی کردن انسان انجام ميشد . اين مراسم به خصوص در قبايل امريکای جنوبی بسيار فراوان ديده شده است به گونه ايکه اکتشافات به دست آمده وجود اين قربانی کردن ها را تصديق ميکند و اتاقهای مخصوص قربانی کردن نيز به شيوه ای خاص بنا شده بود و تزئينات خاص خود را داشت . البته قربانی کردن انسان در زمانهای ديگر نيز انجام ميشد که اکنون قربانی کردن انسان در دوره کنونی در يک شب کاملا تاريک انجام ميشود .
اعمال مراسم شيطان پرستی نيز بسيار زياد است و به ذکر چند مورد بسنده ميکنم . مهمترين اعمال آنها اعمالی است که هميشه انجام ميدهند و در آن به انجام امور جنسی میپردازند و همچنين از شيطان برای پيشبرد اهداف حاضرين کمک ميخواهند و اگر کسی مشکلی داشته باشد برای حل مشکل وی دعا ميشود . مراسم بعدی ؛ مراسم عضويت يک عضو جديد به اين هيئت و مجموعه است که اين کار توسط کشيش کليسای شيطان و يا همسر وی ( بستگی به مذکر يا مونث بودن عضو جديد دارد ) انجام ميشود .
مراسم قربانی کردن : در شيطان پرستی جديد قربانی کردن مفهومی ندارد اما برای آنان که هنوز پيرو شيطان پرستی قديمی و قرون وسطايی هستند اين کار در شبی تاريک انجام ميشود . قربانی توسط آب مقدس غسل داده ميشود و بر روی محراب خوابانده ميشود . البته اصولا قربانی ها قبل از انجام مراسم بيهوش ميشوند . و در کاملترين مراسم قربانی کردن برای شيطان ؛ قربانی پس از کشته شدن و نوشيدن خون وی توسط آتش سوزانده ميشود . در اين مراسم خواندن اوراد مخصوصی به زبانی کاملا بی معنی و گاها عبری انجام ميگيرد .
یکی دیگر از مراسم شیطان پرستی ؛ مراسم معروف نماز سیاه یا نماز جماعت سیاه است که شاید معروفترین مراسم آنان باشد . این مراسم در کلیسای شیطان پرستی انجام میشود و دقیقا همان مراسم عشای ربانی مسیحیت است با این تفاوت که تمام کارها برعکس انجام میشود و البته کارهایی نیز در آن مراسم انجام میگیرد که از ذکر آنها خودداری میکنم .

کشورهای دارای کليسای شيطان :

بيشترين اين کليساهای شيطان در کشورهای امريکا ؛‌ انگليس و آلمان و همچنین چین داير ميباشد البته اينکه در کشورهای ديگر نيز همچين مکانهايی وجود داشته باشد چيزی است که مسلما حتی اگر به طور علنی وجود نداشته باشد جايی برای تجمع شيطان پرستان وجود دارد . اما بيشترين شيطان پرستی در ۳ کشور فوق رواج دارد . البته بايد گفت در ميان ۳ کشور بالا ؛ آلمان بدترين و فجيعترين مکان برای انجام مراسم است همانگونه که بارها شيطان پرستی و آدمخواری و ... حتی توسط صدا و سيمای ايران نيز پخش شده است .

شيطان پرستی در ايران :

شيطان پرستی در ايران از ديرباز وجود داشته است . چه قبل از زرتشت و چه بعد از آن و شايد اوج آن در زمان زرتشت و بحث اهريمن و اهورامزدا باشد . اما بر اساس تحقيقات نويسنده وبلاگ بيشتر شيطان پرستی در ناحيه غربی کشور و ناحيه مرکزی ايران داير است . مخصوصا در شهرهای غرب و جنوبغرب کشور و کردنشين که حتی مراسم اين عده در کوهها و دره ها نيز هنوز برگزار ميشود و قربانی آنها حيوان است . در قسمتهای مرکزی ايران نيز هنوز هستند قبايلی که شيطان پرست هستند اما خوب به گستردگی ديگر مناطق ايران نيستند . و خوشبختانه يا متاسفانه بعضی از اين کانونهای شيطان پرستی در تهران نيز در حال گسترش است .

 

حرف آخر نويسنده :

در ابتدا واقعا جا داره از دوست عزيزی به نام Daniel که البته مسلما نميتونه اين وبلاگ رو بفهمه تشکر کنم . و البته از گروه بلک متال Darkthrone . چون شايد ۵۰٪ اين اطلاعات رو دانيل در اختيار من قرار داد و به علت ارتباط دانیل با گروه فوق و دوستی با اعضای این گروه به خصوص درامر گروه  و مسائلی رو هم که اعضای اين گروه برای من در ارتباط با شيطان پرستی و اطلاعات راجع به اين دين و مراسم آن و ... به دانيل داده بودند تشکر ميکنم . ( با اينکه ميدونم هيچ کدومشون نوشته های من رو متوجه نميشن ) . اين نوشته ها حاثل حدود 2-3 سال تحقيق درباره شيطان پرستی بود که به صورت مختصر اما کلی و جامع در اين وبلاگ قرار داده شد . به جزئيات پرداخته نشد ؛ يکسری از مطالب به علت کمی وقت - نبود امکانات مناسب - نبود شرايط مناسب - نبود تفکر باز گفته نشد ؛ و خيلی از مسائل به دليل شخصی در وبلاگ قرار داده نشد که شايد همين مقدار به اعتقاد خودم جامع و کافی بوده و اگر قرار بود تمام جزئيات و همه مطالب گفته بشه در حد يک کتاب ميشد ! و واقعا کپی از اين متن بدون نام نويسنده و وبلاگ مستوجب هولناکترين نفرينهاست .
در آخر اين است شيطان پرستی ؛ چيزی که خيلی ها به آن علاقه دارن شيطان پرستی است در اين قالب و به خصوص قالب قرون وسطايی که دوره آن خيلی وقت است به پايان رسيده است و ديگر قربانی کردن انسان در دنيای کنونی جايگاهی ندارد ! بنده نه قصد نفی اين دين را دارم و نه ابلاغ آن را ؛ فقط اينکه فکر کنيد و دين را از ميان همه بهترينهای اديان انتخاب کنيد . دينهای الهی و دينهای غيرالهی هيچکدام تکامل و سعادت شما را تکميل نميکنند .

منابع :

Books:

1. Christendom, the Christiar Churches, their doctrines, constitunional forms and ways of worship (by Einar Molland , First Translate, Norway Language )

2. The Witches

 3. Robert Garves and Raphael Patai , Hebrew Myths

 4. J.Dan , The Hebrew Story In The Middle Ages

 5. I.Epstein , The Babylonian Talmud . London : Socino Press 1978

 6. Raphael Patai , The Hebrew Goddess ; Detroit : Wayne State University Press, 1990

7. Zoroastrian Books

Other :

New York Satanism Committee

Darkthrone Band

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
پنجشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸۳ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS