خدای خودخواه يا خدای مهربان ؟!   

 

خدای خودخواه يا خدای مهربان ؟!

و خداوند انسان را آفريد تا او را عبادت کند ! اين جمله ای هست که توی همه کتابهای الهی وجود دارد و نظريات مختلفی را نيز شامل شده است .

عده ای که بر اين باورند آفريدگاری در اين جهان وجود ندارد بر طبق اين گفته خدايی را که خودخواه باشد و انسان را برای اين آفريده که او را پرستش کنند خدايی ميدانند که لايق خدا بودن نيست ! اين عده بر اين عقيده هستند که طبق گفته هايی در کتب الهی خداوند خود گفته که انسان را از برای آن آفريديم که من را عبادت و پرستش کند . لذا خدايی که انسانها را می افريند و بنده خود ميکند تا آنها فقط و فقط او را پرستش کنند و اگر اينکار را نکنند مورد مجازات قرار خواهند گرفت خدايی است مستکبر و خودخواه که همچون فراعنه مردم را برای پرستش خود ميخواهد و لاغير . پس اين خدا مستحق پرستش و عبادت کردن نيست !

عده ای ديگر در مقابل حرف ديگری را بر زبان ميرانند : خداوند به همه انسانها روزی اعطا کرده است و همه را آفريد و به انسانها قدرت انتخاب داد . آنگاه کسانی که در اين امتحان شایسته باشند مورد قبول پروردگار قرار خواهند گرفت و بهشت برين بر آنها حلا خواهد شد و عده ديگر در آتش دوزخ افکنده خواهند شد . اينها ميگويند خداوند انسانها را آفريد و به آنها قدرت انتخاب داد و بر آنها ذکر کرد که سعادت دنيوی و اخروی آنها در گرو عبادت خداست .

اما اين عبادت چيست که خدا بندگانش را بر آن مجاب ميکند ؟ همانطور که در نامه عبادت در همين وبلاگ نوشته شد عبادت در همه اديان وجود دارد و همه بر آن و اجرای آن واقفند اما راز در عبادت چيست ؟ عبادت به قول اهالی دين پلی است برای ارتباط بين بندگان و خدا . کسانی که عبادت ميکنند و خدای خويش را پرستش ميکنند قوانين او را نيز اجرا خواهند کرد تا مورد قبول آفريدگار خويش قرار گيرند . و به کسانی پاداش داده خواهد شد که قوانين را به درستی اجرا کرده باشند و کسانی که اهميتی برای اجرای قوانين قائل نشده باشند مورد غضب قرار خواهند گرفت . راز عبادت و پرستش خداوند وابسته شدن به او و تلاش برای رسيدن به اوست . همانند عاشقی که هرچقدر بيشتر معشوق خود را ميبيند بيشتر به سوی او جلب ميشود و برای رسيدن به آمال عاشقانه خود دست به هر کاری ميزند که معشوق از انجام آنها خوشحال ميشود ! پس پرستشی که خداوند به آن اشاره کرده است دربرگيرنده راهها و اعماليست که برای رسيدن به جايگاه والا نزد خداوند در پرستش وجود دارد .

شايد خيلی ها تشبيه آفريدگار و معشوق را نادرست بدانند اما واقعيت اين است تا انسانی عشق زمينی را فرانگيرد عشق الهی را هرگز فرانخواهد گرفت ! زيرا ما در دنيای مادی با علم به غيرمادی بودن آفريدگار باز او را مادی ميدانيم و مسلما در ابتدای راه عشق الهی که مادی است پيش زمينه ای ميخواهد که عشقيست زمينی و لاغير !

و در انتها چه نظر گروه اول درست باشد و چه نظر گروه دوم ؛ چه آفريدگار خودخواه باشد چه مهربان ؛ شما هستيد که با توجه به حقايق دين و عقل خود بايد يکی از اين دو و شايد گلچينی از هر دو را بپذيريد ! و در پايان باز هم متذکر ميشوم دين و علوم دينی و معنوی چيزيست که انسان خود بايد بياموزد و آن را انتخاب کند زيرا برای هر مسئله ای نقض آن وجود دارد مانند همين نامه ! اما انسانها دين و باورهای خود را با عقل خود ميسنجند !

Bye & Die

-= Shadows Move In The Dark =-

لینک
شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢ - DEICIDE PropheT Of DarkneSS